Registerkort Nr W08

Minnesmärke över Dalregementets överstelöjtnantsboställe i Säter 

Län                                             Dalarna

Kommun (motsv)               Säter kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     I centrum av Säter, nära Säters kyrka, på skolgården till Kungsgårdsskolan, strax innanför skolgårdsporten.
Adress: Västra Långgatan 14, 783 30 Säter
GPS-angivelse:                           N60 20 45 E15 44 45 E

Inventerad
Namn:                                            Olle och Eva Strid
Datum:                                          2021-05-15. Minnesmärket har senare under 2021 vid flera besök saknats på stenfundamentet då det har omhändertagits av kommunen för vård och bättre fastsättning av minnesmärket.

Historia
Den fastighet som idag inrymmer Säters Stadshotell och hotell Myntmästargården är en av sta­dens äldsta byggnader. Fastigheten anges som bebyggd redan från 1654 och ägare till tomten var då borgmästaren Wellam Silentz, en son till Govert Silentz, den tyske kopparmästaren som kom till Säter på 1620-talet för att upprätta det första reningsverket för koppar och senare ett myntverk.
Gården föreslogs 1690 att upplåtas som bostad för överstelöjtnanten på Dalregementet varvid gårdshusen uppmättes och ritades av noggrant, av detta blev dock intet. Från ca 1750 är löjtnan­ten och senare borgmästaren Olof af Malmstein (1720-1797) ägare till fastigheten. Han var en av grundarna till Säters bruk och inrättade på fastigheten brukets kontor, från den tiden kallas går­den för Bruksgården. Säters stad köpte gården 1882 och byggde om den till Stadshotell, vilket den fortfarande (2022) fungerar som.
Säters gård var centrum och fogdeboställe i Säters gårds län i södra Dalarna under femton- och sextonhundratalen. Gården kom att fungera som kunglig fogdegård fram till 1621. Den kom då, liksom flertalet fogdegårdar och län att arrenderas ut till privatpersoner som ett led i Kronans förhoppning att få säkrare och mer förutsägbara skatteintäkter. Arrendesystemet avskaffades omkring 1630. Även om gården förlorade sin roll som centrum för Säters län, så kom den att kvarstå i statlig ägo ända in på 1800-talet. Den kom med tiden att kallas Säters kungsgård. 1682 blev den boställe åt överstelöjtnanten vid Kungliga Dalregementet.
Gården finns inte längre kvar, men där den låg finns idag Kungsgårdsskolan i Säter.
Om Dalregementets historia i övrigt se W 03. 

Ägare
Namn:                                            Säters kommun
Adress:                                           783027 SÄTER
Tfnnr:                                             0225-55 000
Mail-adress                                  kommun@sater.se

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av järn fästad stående på ett stenfundament, uppsatt 1953 (förmodligen).
Text:  SÄTERS KUNGSGÅRD BOSTÄLLE VID KONGL. DALREGEMENTET FÖR ÖVERSTELÖJTNANTEN 1682 – 1813, ÖVERSTEN 1813 – 1868
KUNGL. DALREGEMENTETS KAMRATFÖRENING OCH SÄTERS HEMBYGDSFÖRENING, 1958
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten