Registerkort Nr U15

Gravkvarter för Västmanlands trängkår (T 5) på Nya kyrkogården i Sala

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)              Sala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På Nya kyrkogården i Sala i omedelbar närhet av kyrkogårdens klockstapel
GPS-angivelse:                      N59°54’49.8″ E16°36’06.7″

Inventerad
Namn:                                       Olle Strid
Datum:                                     2017-08-18

Historia
Den 28 mars 1906 flyttade Andra Svea trängkår in i sina nyuppförda kaserner på Josefsdalssvägen i Sala. År 1914 fick trängkåren beteckningen T 5.
Genom försvarsbeslutet 1925 beslutades att kåren skulle uppgå i Göta trängkår (T 2). Beslutet ändrades senare till att kåren avvecklades den 31 december 1927.

 Ägare
Namn:                                        Sala-Norrby-Möklinta pastorat, Sala
Adress:                                       Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 Sala
Tfnnr:                                          0224-67 54 00
Mail-adress                               sala.pastorat@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under lilla riksvapnet omgivet av strålar och tungor: HÄR JORDADE KUNGL. VÄSTMANLANDS TRÄNGKÅR SINA DÖDA ÅREN 1907 – 1927
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten