Registerkort Nr U10

Minnessten över Kungl. Västmanlands trängkår (T 5) på Väsby kungs­gård, Sala

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)               Sala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Norr om Sala centrum på gräsplanen väster om Väsby kungsgård
GPS-angivelse:                       N59°55’38.3″ E16°35’32.4″

Inventerad
Namn:                                        Olle Strid
Datum:                                       2017-08-18

Historia
Trängkåren, till en början benämnd Andra Svea trängkår, uppsattes 1902 enligt 1901 års riksdagsbeslut vid Svea trängbataljon och förlades i Marieberg, Stockholm. Från och med december 1904 benämndes kåren Kungl Västmanlands trängkår (från 1914 med ordningsnumret T 5) och förlades åren 1904–1906 på Salbohed i väntan på att kasernerna i Sala skulle bli klara. I mars 1906 lämnade trängkåren Salbohed för att flytta in i den nyuppförda kasernen vid Josefsdalsvägen i Sala. (I september samma år lämnade också Västmanlands rege­mente Salbohed för sina nyuppförda kaserner i Västerås.) Trängkårens omlokalisering till Sala var delvis föranledd av att gruvbrytningen hade minskat kraftigt i Sala silvergruva (den upp­hörde helt 1908). Sala stad hade sökt efter nya sysselsättningar och omlokaliseringen av träng­kåren fick tjäna som en ersättning för gruvdriften. När Västmanlands trängkår kom till Sala fick Väsby kungsgård bli bostä­der åt kårens underofficerare.
Trängkåren indrogs 1927 som en följd av riksdagsbeslutet 1925 och idag finns endast några få byggnader (bl a ridhuset).

 Ägare
Namn:                                        Sala kommun
Adress:                                       Stora torget 1, Sala
Tfnnr:                                         0224-74 70 00
Mail-adress                               kommun.info@sala.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Stenen bör rengöras och texten fyllas i

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen av granit rest år 1967 av Salabygdens fornminnesförening
Text: KUNGL VÄSTMANLANDS TRÄNGKÅR VAPENÖVADES PÅ VÄSBY KUNGSGÅRD 1906 – 1927
SALABYGEDENS FORNMINNESFÖRENING RESTE STENEN 1967
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten