Registerkort Nr U07

Minnessten över kapten Broberg vid Viksängskyrkan, Västerås

 Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)                Västerås

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På baksidan av Viksängs kyrka, Västerås,
GPS-angivelse:                        N59°36’20.4″ E16°34’48.3″

Inventerad
Namn:                                        Olle Strid
Datum:                                       2017-08-18

Historia
Gustaf Broberg, född i Stenby, Munktorp socken, Köping, Västman­land den 4 april 1878. Gift 1905 med Gerda Maria Norling. Två barn. Utnämnd underlöjtnant 1900 vid Väst­manlands regemente.
Gustaf Broberg avled den 9 september 1916. Enligt en notis i Veckojournalen från 1916 (1916-09-24) med fotografi av kaptenen, anges under fotografiet följande ”Kapten G Broberg vid Väst­manlands regemente dödad under skjutövning av ett pistolskott i huvudet.”
Kapten Broberg ledde den förmiddagen övningar i pistolskytte till häst med regementets be­ridna officerare. Skjutningen skedde enskilt och under trav eller galopp. Kapten Broberg hade begivit sig till baksidan av den stora skottvallen för att ordna med en målfigur som saknades. Han träffades av ett skott (eller rikoschett) i anslutning till den materielbod där målfiguren fanns. Materielboden hade råkat komma i skyttarnas skottlinje och detta på grund av hur de öv­riga målfigurerna var utplacerade. Kapten Gustaf Broberg avled samma dags eftermiddag.
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 14 september i Västerås domkyrka där kaptenens kom­pani bildade häck vid ingången. Gravsätt­ningen skedde på Östra kyrkogården. Tusentals åskå­dare följde processionen med kistan vilken åtföljdes av åtta officerare och leddes av regementets musikkår.
Viksängskyrkan: Sammanslutningen De värnpliktiges vänner bildades runt 1900 för att samla ihop pengar till ett sol­dathem med kyrksal och lokaler för militärens fritidsaktiviteter. Hemmet, som kom att kallas Soldatkyr­kan, ritades av arkitekt Arvid Grane, efter anvisningar av biskop Nils Löfgren, i nationalroman­tisk stil med sadeltak och ett litet taktorn som närmast har ett medeltida utseende. Biskopen in­vigde kyrkan 1912. Västmanlands regemente lades ned 1927 och några år senare tog Västman­lands flygflottilj (F1) över både deras lokaler och traditioner. Efter en renovering i början av 1940-talet återinvigdes kyrkan av biskop John Cullberg.

 Ägare
Namn:                                       Kyrkogårdsförvaltningen i Västerås
Adress:                                      Ekonomibyggnaden på Hovdestalunds kyrkogård
Tfnnr:                                        021 814 600
Mail-adress                              vasteras.kyrkogårdsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen restes av officerskåren på den plats där kapten Broberg hade vådaskjutits men har i senare tid flyttats till Viksängskyrkan.
Text: ÅT MINNET AF KAPTEN GUSTAF BROBERG 9/9 1916
Informationsskylt: Ja men texten är borta

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten