Registerkort Nr U04

Minnessten över Västmanlands regementes lägerplats på Salbohed i Västerfärnebo

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)               Sala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I Salbohed, ca 15 km väster om
Sala, straxt norr om korsningen mellan länsväg 256 och Kopparbergsvägen
GPS-angivelse:                      59°55’5.40″N 16°20’52.96″E

Inventerad
Namn:                                        Olle Strid
Datum:                                       2020-10-22

Historia
Salbohed var under åren 1681-1906 exercisplats för Västmanlands regemente men fram till omkring 1780 endast för överstelöjtnantens bataljon. Mötesplats för det samlade regementet var Kungsängen utanför Västerås. Då denna plats bedömdes vara otillräckligt antogs den vidsträckta heden vid Salbo. På Salbohed exercerades som mest åtta kompanier med totalt omkring 1 200 man. Regementet blev kvar på Salbohed till 1906, då det flyttade till nya kaserner i Västerås. Idag minner ett par gamla byggnader och en minnessten om Salboheds tidigare funktion som exercisplats.
År 1916 arrenderades regementets byggnader i Salbohed ut till föreningen Floda kolonier, och en alkoholistanstalt inrättades.

Ägare
Namn:                                       AB Salboheds Gymnasiesärskola
Adress:                                      Gussjö 121, 733 63 Salbohed
Tfnnr:                                        073-941 66 30
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Stenen är i behov av rengöring

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1905 av regementet förmodligen inför flytten till de nybyggda kasernerna i Västerås. Stenen omgiven av fyra kanoneldrör förenade av en kätting.
Text under Västmanlands landskapsvapen: № 18 KUNGL. VÄSTMANLANDS REGEMENTES MÖTESPLATS SALBOHED UNDER ÅREN 1681 – 1906
STENEN RESTES AV REGEMENTET 1905 DÅ ÖVERSTE VOGEL VAR DESS CHEF
Informationsskylt: Ja med bl a information om regementets tid på Salbohed och vad som finns kvar av detta i omgivningen

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten