Registerkort Nr T21

Gravsten över överste Gustaf Gadde, Viby kyrkogård

Län                                          Örebro

Kommun (motsv)             Hallsberg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Viby kyrkogård
GPS-angivelse:                    N59°03’37” E14°52’15”

Inventerad
Namn:                                    NE Nilsson
Datum:                                   2019-08-10

Historia
Gustaf Gadde föddes i Finland 1678 och avled på Körtingsbergs egendom i Viby socken i Närke 1738. Gadde var en tapper och oförfärad karolin som bl.a. var med vid Narva, Klissow, Holofzin och Poltava, varefter han följde Karl XII till Bender. Vid Klissow blev han ”illa blesserad och slagen samt utplundrad på slagfältet”. Gadde skriver i sina memoarer att ”under alla mina 15 krigsår i fält har jag erhållit sammanlagt 9 blessyrer, bevistat 5 bataljer, 9 aktioner och 2 belägringar”. Han blev hemsänd från Bender av konungen 1712 för att som överstelöjtnant sätta Närke-Värmlands regemente i stånd. 1721 blev han överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente och 1729 dess chef. 1737 fick han transport som överste för Närke-Värmlands regemente, men dog redan året därpå. Kistan sattes i ett gravkor som efterhand förföll och dörrarna slog så i blåsten att de skrämde hästarna. Gravkoret revs därför 1831.

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

 Vårdare
Namn:                                       Viby församling
Adress:                                      Viby församlingshem, 694 95 Vretstorp
Telefon:                                     0582 66 00 10
Mail-adress:                             viby.forsamling@svenskakyrkan.se

Övrigt
Minnesmärket i sten restes 1931 på Viby kyrkogård i närvaro av representanter för I 3, I 9 och I 22 samt en talrik skara åskådare.
Text på framsidan: KAROLINEN ÖVERSTE GUSTAF GADDE ∗ 18/4 1678 † 9/4 1738 FRU EBBA GADDE FÖDD FALKENBERG ∗11/10 1684 † 22/5 1741
ANFÖRVANTER OCH VAPENBRÖDER RESTE STENEN ÅR 1931
Text på baksidan: KÄMPADE TAPPERT VID NARVA DYNA KLISSOW HOLOVZIN POLTAVA SJÄLLAND
Informationsskylt: Nej

N E Nilsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten