Registerkort Nr S12

Minnessten över krigskyrkogård från 1809 i Brunskog

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Arvika

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    200 m norr gården Stommen i västra kanten av Stomsmyren längs en f d körväg i N-S riktning 500 m NV Brunskogs kyrka
GPS-angivelse:                      59°39’23.23″N 12°52’56.39″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström, Thomas Lövgren
Datum:                                      2020

Historia
Kung Gustav IV Adolf beslutade 1808 att ta ut extra soldater för landets försvar utöver de indelta och tidigare till lantvärnet utskrivna (i Värmland nära 7.600 man). Landet var hotat av Ryssland och Danmark – Norge samtidigt som han själv förberedde en ny offensiv mot Ryssland i Finland. Han gav därför order den 26 mars om att utskriva totalt 30.500 lantvärnsmän i landet mellan 18 och 25 år fördelade på 51 bataljoner, vardera om 600 man i 4 kompanier. I verkligheten blev det endast ca 28.000 man utskrivna varav ca 6.000 man dog i fältsjukan åren 1808–09.
I Arvika-området sattes II. Bataljonen av lantvärnsmän i Värmland upp, i slutet av augusti 1808 och i början av september III. Bataljonen (reducerad). Man kan därför inte utesluta att bland de begravda lantvärnsmännen även finns de som var nyutbildade i Arvika-området och hade insjuknat i fältsjukan under sin utbildning
Ett nederlagssjukhuset fanns under kriget 1808 – 09 med Danmark – Norge i Edane för att senare flyttas till Vikene, för vård av skadade och sjuka soldater. Anledningen var att den geografiska platsen i Vikene, bättre svarade upp mot att understödja den värmländska fördelningens huvudkrafter. Dock oklart var. De bakre förbanden sände sina sjuka eller skadade soldater direkt till allmänna sjukhuset i Karlstad.
De flesta som dog vid den här tiden inom Västra Armén dog av fältsjuka. Denna orsak var en samlingsdiagnos för tyfus, kolera, difteri, rödsot, fältfeber etc. p g a osunda fältförhållanden.
Enligt boken Eda skansar sida 188 och bilaga 8 av Börje Furtenbach, var antalet intagna soldater vid detta nederlagssjukhus, mellan perioden juni 1808 och mars 1809 totalt 1.625 patienter. I genomsnitt dog 20 – 25 % av intagna soldater.
Det är oklart om det fanns en eller två krigskyrkogårdar i Brunskog där de döda soldaterna begravdes. Om denna plats är den enda begravningsplatsen, torde antalet begravda soldater här vara omfattande. Några skriftliga källor har hittills inte återfunnits.

Ägare
Namn:                                       Arvika Pastorat
Adress:                                      Box 111, 671 23 Arvika
Tfnnr:                                        0570/728 200
Mail-adress                              arvika.pastorat@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: HÄR VILAR SOLDATER AVLIDNA I FÄLTSJUKAN 1809
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten