Registerkort Nr S01

1644 Minnessten över Morast skans, Charlottenberg

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Charlottenbergs nya köpcentra, vid/söder gamla bron över Vrångsälven väster väg  61 och 50 m öster om gamla landsvägen.
GPS – angivelse:                     59°52’54.84″N 12°16’59.46″E

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-30

Historia
Efter att dansk/norske ÖB Hannibal Sehstedt under Hannibalfejden 1643 – 45, anfallit in i Sverige 1644, beordrade landshövdingen i Karlstad, Olof Stake att bondevakter skulle placeras vid Magnor bro och vid Morast bro. Skansen i Morast var mera tillbakadragen och medgav inte överraskande anfall på samma sätt som vid skansen vid Magnor bro.
Norrmännen byggde samtidigt en skans i Midskog (Skotterud) varifrån man sände ut sina vakter till Skillingmark, Magnor och Emterud. Den norska skansen vid Magnor låg endast 200 m norr om den svenska skansen.
Efter att Eda skans började att byggas 1657 blir Morast skans endast en förpostställning till Eda skans p g a att även denna ansågs alltför utsatt för överraskande norskt anfall.
Skansen som tidvis varit bestyckad med några kanoner, har varit i strid vid ett flertal tillfällen.
Fr o m 1814 demolerades skansen i samband med tillkomsten av unionen mellan Sverige och Norge.
1905 återuppstår Morast skans tillfälligt som fort Gadd (kompanichefens namn Värmlands Regemente) i samband med de hårda unionsförhandlingarna på Frimurarlogen i Karlstad. Efter det lyckliga resultatet den 23 september 1905 med unionsupplösningen mellan de båda länderna, utrymdes skansen.
Under beredskapsåren 1940 – 45 byggdes mindre fältbefästningar inom skansområdet.
De skansvallar som ännu idag kan skönjas, härstammar i huvudsak från 1905.

 Ägare
Namn:                                        Fastighet Nolby 1:38, Eda Kommun
Adress:                                       Box 66/Ekonomiavd, 673 22 Charlottenberg
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket består av en stensockel krönt med en bronsplatta med skanskartan från 1660.
Text: MORAST SKANS ANLADES 1644. PLANEN UTVISAR DESS UTSEENDE 1660.
SKANSEN FICK DÄREFTER FÖRFALLA MEN ÅTERUPPBYGGDES FLERA GÅNGER
SÅ SENT SOM ÅR 1940 VIDTOGS INOM SKANSENS OMRÅDE ÅTGÄRDER I FÖRSVARSSYFTE
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten