Registerkort Nr R81

AJ 31 Lansen i Karlsborg

 Län                                            f d Skaraborg

Kommun (motsv)                Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Utanför f d flottiljvakten
GPS-angivelse:                     58°31’25.12″N 14°31’24.96″E

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-07-03

Historia
Infö1936 års försvarsbeslut, föreslogs det i 1930 års försvarskommissionens betänkande som offentliggjordes år 1935, att de fyra befintliga flygkårerna skulle utökas till sju flottiljer. Till regionen runt Vänern skulle två flottiljer förläggas, den sjätte till Karlstad, och den sjunde till Karlsborg. Den 11 juni 1936 biföll riksdagen försvarsutskottets betänkande om en ny försvarsordning. Under hösten samma år växlades numreringen på de tänkta flottiljerna i Karlstad respektive Karlsborg. Det vill säga F 6 som var planerat att förläggas till Karlstad, istället blev den numreringen på flottiljen i Karlsborg. I samband med att växlingen av numreringen, fastställdes även att flottiljen i Karlsborg skulle vara en medeltung bombflottilj, och vara fullt uppsatt till år 1942. 
I december 1947 fattades beslut om att flottiljen skulle omorganiseras från bombflottilj till attackflottilj och den 27 november 1947 anlände flottiljens två första exemplar av J 21A-3 som tilldelades tredje divisionen, ytterligare 30 flygplan levererades direkt från Saab fram till april 1948.
A 32 Lansen var det första flygplan vid flottiljen som från grunden var konstruerat för attackändamål (A 21 och A 29 var konverterade jaktflygplan). Det var också det första flygplan som skapade bullerproblem i Karlsborg, vilket medförde att Flygvapnet tvingades lösa in fastigheter nära flygfältet. Stort sett hela år 1957 ägnades åt utbildning på den nya typen av både markpersonal och piloter. I februari 1958 var samtlig personal vid flottiljen omskolad och de tre divisionerna ombeväpnades till A 32 Lansen.
I februari 1975 genomfördes den sista GFU, det vill säga grundläggande flygutbildning, på A 32 Lansen eftersom flottiljen år 1977 skulle ombeväpnas till AJ 37 Viggen. Sommaren 1976 inleddes en intensiv period av nybyggnationer, renoveringar och ombyggnader i anpassningen till Viggen-systemet vilket följdes efterföljande år av omskolning av flottiljens personal. Den 7 november 1977 hämtades de första egna AJ 37 Viggen vid Saab i Linköping. Året därpå, den 30 juni 1978 var omskolningen officiellt genomförd.
Den 10 december 1992 antog riksdagen regeringens proposition, där det angavs att flottiljen skulle utgå ur freds- och krigsorganisationen den 30 juni 1994

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                       Högkvarteret, Lidingövägen 24, Stockholm
Tfnnr:                                          08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke i form av en AJ32 Lansen
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten