Registerkort Nr R22

1997 Minnesplatta över Göta signalregemente på Karlsborgs fästning

 Län                                              Skaraborg

Kommun (motsv)                  Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Sitter på slutvärnets vägg till höger om ingången till Paradvalvet under kyrkan
GPS-angivelse:                        N58°31’43.78″ E14°31’37.65″

Inventerad
Namn:                                         Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2018-07-03

Historia
Regementet har sitt ursprung från ett kompani ur Signalregementet som detacherades 1944 Skövde garnison, Signalregementets kompani i Skövde och som samlokaliserades Livregementets husarer (K 3). Kompaniet fick förbandsbeteckningen S 1 Sk, och omorganiserades den 1 juli 1958 till en fristående bataljon under namnet Signalbataljonen i Skövde (S 2).
Genom försvarsbeslutet 1958 beslutades att Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1) skulle avvecklades den 31 mars 1961. Genom den avvecklingen stod garnisonen utan ett utbildningsregemente, medan både staber och skolor kvarstod. Samtidigt var Skövde garnison hårt trångbodda. Detta kom att lösas genom att i samma försvarsbeslut beslutades att Signalbataljonen omlokaliserades till Karlsborg den 1 april 1961, under namnet Göta signalkår. Den 1 juli 1962 fick förbandet regementsstatus och namnändrades samtidigt till Kungl. Göta signalregemente. Fallskärmsjägarskolan var förvaltningsmässigt underställt regementet mellan 1962 och 1984.
I samband med OLLI-reformen vilken genomfördes inom försvaret mellan åren 1973 och 1975, sammanslogs Skaraborgs regemente (P 4) med Skaraborgs försvarsområde (Fo 35) och bildade 1974 försvarsområdesregemente P 4/Fo 35. Detta medförde att Göta signalregemente som ingick i Skaraborgs försvarsområde kom att bli ett utbildningsregemente och dess mobiliserings- och materialansvar överfördes till Skaraborgs regemente, som blev ett försvarsområdesregemente.
Inför försvarsbeslutet 1982 föreslog Överbefälhavaren att avveckla Göta signalregemente senast år 1984. För att istället förlägga huvuddelen av regementets utbildningsansvar till Upplands regemente (S 1). Även om regementet skulle avvecklas, så skulle det i Karlsborg finnas kapacitet och resurser för grundutbildning av ett kompani, samt för repetitionsutbildning av vissa stabs- och sambandsförband. Vid denna förändring i försvarets grundorganisation, friställdes lokaler i Karlsborg, vilka övertogs av Livregementets husarer (K 3), som omlokaliserades till Karlsborg sommaren 1984.
Den 30 juni 1984 upplöstes Göta signalregemente som självständigt förband. Från den 1 juli 1984 uppgick förbandet som en utbildningsbataljon inom Livregementets husarer (K 3). Livregementets husarer övertog samtidigt förvaltningsansvaret för Fallskärmsjägarskolan.
Genom försvarsbeslutet 1992 beslutades att samtliga utbildningsregementen som inte satte upp ett krigsförband i regementsstorlek, ej heller skulle benämnas regemente. Detta då regeringen ansåg att grundorganisationen skulle spegla krigsorganisationen. I samband med det kom dessa förband att benämnas kår istället för regemente. Från den 1 juli 1994 antog Göta signalbataljon namnet Göta signalkår, dock inom bibehållen organisationen, som en del av Livregementets husarer. Genom försvarsbeslutet 1996 kom även bataljonen att avvecklades den 31 december 1997.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                      Karlsborgs fästning, 546 81 Karlsborg
Tfnnr:                                        0505-45 10 00
Mail-adress                              exp-k3@mil.se

Vårdare
Namn:                                        se ägaren

 Övrigt
Minnestavla av kopparplåt
Text under förbandets vapenbild: S1 SK 1942-1958; SIGNALBATALJONEN I SKÖVDE S 2 1958-1961; KUNGL GÖTA SIGNALKÅR S 2 1961-1962; KUNGL GÖTA SIGNALREGEMENTE S 2 1962-1984; GÖTA SIGNALBATALJON 1984-1994; GÖTA SIGNALKÅR S 2 1994-1997
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten