Registerkort Nr R16

1940-83 Minnessten över F 6 personal som omkommit i flygtjänst

Län                                            f d Skaraborg

Kommun (motsv)               Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Kasernvakten
GPS-angivelse:                       N58°31’24.09″ E14°31’24.47″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-07-03

Historia
I försvarsbeslutet från 1936, angavs att det nyuppsatta F 6 skulle överta det gamla arméflygfältet, det vill säga Gräshultsfältet. Fältet hade upptäckts av löjtnant Gösta von Porat, som år 1913 landade med en Nieuport IV G på exercisheden ”Lusharpan” och fann att markerna skulle vara användbara vid flygövningar. År 1915 använde arméflyget Karlsborg som en av sina baser, då det fanns stora möjligheter att öva skjutning och bombfällning på artilleriets skjutfält. Byggverksamheten kom i gång 1936, då en stor hangar (hangar 81) för två divisioner uppfördes. Fältet utvidgades år 1937 till att omfatta 1 600 × 1 200 meter och 1939 uppfördes en flygverkstad.
Flottiljens första flottiljchef var överstelöjtnant John Stenbeck, som fastställde flottiljens första flottiljorder den 1 juli 1939. Där det fastställdes att flottiljen uppsattes från och med denna dag,  
Flottiljens första flygplanet var en Sk 11, som landade i Karlsborg den 28 juni 1939 några dagar före flottiljens officiella öppnande. När F 6 officiellt bildats den 1 juli 1939 var personalstyrkan endast 22 personer. Flottiljens flygstyrka bestod av tre man, vilka disponerade en Sk 9 och en Sk 11 samt två S 6 inlånade från Östgöta flygflottilj (F 3) samt en J 8 från Svea flygflottilj (F 8).
Under hösten 1939 har F 6 fjorton egna piloter och bristen på flygplan gjorde att man lånade in ytterligare två J 8 från F 8.
Nästa leverans blev 35 jaktplan av typen Fiat G.50, som levererats med båt till Göteborg, och slutmonterades vid Saab i Trollhättan. Dessa flygplan mellanlandade i Karlsborg för att kontrollera och justera beväpningen, om den skulle behöva användas mot ryskt flyg över Ålands hav. Dessutom kom den av Carl Gustav von Rosen från KLM inköpta Douglas DC-2, som på två veckor modifierades vid Saab till ett långdistansbombplan, beväpnat med fasta och rörliga kulsprutor, att mellanlanda i Karlsborg för vapenkalibrering.
Två B 6 levererades till F 6, innan USA den 10 oktober 1940 genom sitt vapenembargo stoppade all export av krigsflygplan till Sverige. B 4 blev därmed den första huvudflygplanstypen vid F 6. I april 1940 förfogade flottiljen över drygt 20 individer B 4 och nio Sk 14 från Krigsflygskolan i Ljungbyhed, som skulle användas i grundläggande flygslagsutbildning (GFSU).
Redan år 1941 mönstrades B 4 ut och ersattes av B 5. Några exemplar av B 4 behölls som sambandsflygplan och målbogserare men de flesta överfördes till Skaraborgs flygflottilj (F 7). Under de tolv år B 4 tjänstgjorde i flygvapnet, drabbades det av ett antal haverier, men endast två hade dödlig utgång och båda dessa skedde vid F 6.[4]
I samband med ombeväpningen till B 5 tillkom en tredje flygande division. B 5 innebar kvalitativ förstärkning av flottiljens krigsuppgift. De första flygplanen anlände under våren 1941 och omskolningen gick snabbt utan incidenter. Totalt kom F 6 att disponera 54 stycken B 5. Flygningarna företogs på två korslagda stråk med banorna 09/27 och 01/19 belägna inom flottiljområdet.
På grund av den snörika vintern 1942 görs flera undsättningsflygningar med Tp 9, i början av mars undsätts några infrusna fiskefartyg utanför västkusten, och i slutet av mars undsätts fyrpersonalen vid Gotska Sandön. B 5 matbombade även isolerade byar i Skåne med fallskärmsförsedda aluminiumbehållare fyllda med livsmedel.
Sommaren 1942 påbörjades en ombeväpning av flottiljen till det svenska bombflygplanet B 17. Ombeväpningen, vilken påbörjades vid flottiljens tredje division, tog drygt två år att slutföra, innan flottiljen fått B 4 ersatt med B 17.
Den 27 november 1947 anlände flottiljens två första exemplar av J 21A-3 som tilldelades tredje divisionen under kodbeteckningen Gul Adam och Gul Bertil, ytterligare 30 flygplan levererades direkt från Saab fram till april 1948. Omskolningen av personalen för den nya flygplanstypen genomfördes perioden december 1947 – mars 1948. För att klara servicen av den för F 6 nya motortypen fanns under en kortare tid två tyska verkmästare från Daimler Benz anställda. Den taktiska användningen av A 21 var i stort sett densamma som den sista tiden med B 17, bomber var det viktigaste beväpningsalternativet, även om raketer kunde användas. Dessutom var flygplanet utrustat med tre automatkanoner i nosen och en i vardera vinge. Som mest kom F 6 att disponera 70 individer av A 21. Av dessa avskrevs 30 på grund av haverier, de flesta beroende på gräsfältets dåliga skick. Sju piloter omkom under A 21-epoken vid haverier.
Den 12 januari 1954 hämtades flottiljens tre första individer av J 29B Tunnan (även känd som A 29 Tunnan) vid Saab i Linköping. Med tanke på den höga tillverkningstakt Saab hade på flygplan 29, hade det inom ett år levererats 52 individer till Karlsborg. Vid den tiden, år 1955, när flottiljen var ombeväpnad till Tunnan, fick flottiljen tillsammans med Skaraborgs flygflottilj i uppdrag för utprovning med mörkerflygning med Tunnan.
Inför ombeväpningen av flottiljen till 32 Lansen, förlängdes flygplatsens rullbana sommaren 1956. Under denna period som flygplatsen byggs ut, baserades flottiljens divisioner på krigsflygbaser. I februari 1958 var samtlig personal vid flottiljen omskolad och de tre divisionerna ombeväpnade till A 32 Lansen.
Den 7 november 1977 hämtades de första egna AJ 37 Viggen vid Saab i Linköping. Året därpå, den 30 juni 1978 var omskolningen officiellt genomförd.
Den 23 oktober 1992 offentliggjordes propositionen, vilken angav att flottiljen skulle börja avvecklas från och med den 1 juli 1993, att flottiljen skulle avvecklas den 30 juni 1994. Den 10 december 1992 antog riksdagen regeringens proposition, där det angavs att flottiljen skulle utgå ur freds- och krigsorganisationen den 30 juni 1994.
Torsdag den 30 juni hölls en avskedsceremoni och kl 11.30 hade den svenska fanan halats en sista gång, och chefen FV Lars-Erik Englund hade förklarat Västgöta flygflottilj som avvecklad.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                      Karlsborgs fästning, 546 81 Karlsborg
Tfnnr:                                        0505-45 10 00
Mail-adress                              exp-k3@mil.se

Vårdare
Namn:                                       F 7 kamratförening
Adress:                                      c/o Claes Bjärle, Strömdalsvägen 1, 544 30 Hjo
Tfnnr:                                         053-143 33
Mail-adress:                             c.bjaerle@telia.com

 Övrigt
Minnessten i form av en fyrkanshuggen pelare av grå granit
Text på framsidan under flygvapenemblemet: STUPADE UNDER FLYGTJÄNST  1940 RESOFFASP J D JOHNSSON E FESTIN G B R LINDSTRÖM  1941 KORPRAL A T HÖGSTEDT  LÖJTNANT L E KOCH  FURIR O S BERGLUND  VICEKORPRAL S G HYLANDER  1942 KORPRAL A F-W BORG VICEKORPRAL L H E ERIKSSON  RESOFFASP F BLOMDAHL  B A E AXELSSON  OFFASP P O F STRANDBERG  FURIR E O L BERGLUND  1943 VPL KORPRAL T E GRAHN B W ANDREASSON FURIR A L KALLMAN VPL KORPRAL K G JANSSON RESOFFASP A O M OLSSON FURIR B V V WIDUNG VPL G R TORNFELDT  1944 VPL K E SJÖÖ FÄNRIK A H A SVAHLIN FURIR K M ÖBERGH VPL FURIR K G GREEN
Text på sid 2: 1945 FURIR O F LAGER FÄNRIK H H J FORSSELL FURIR E V G JOHANSSON FURIR K G L HALLGREN  1946 OFFASP H U V JUNGMARK  1947 FÄNRIK A LÅFTMAN VPL KORP K PETTERSSON LÖJTNANT S O PEHRSSON LÖJTNANT A I WÅNGE FPLMÄSTARE N O HOLM TEKNIKER P G S THELNER TEKNIKER S A ÅGREN  1948 FURIR S H JOHANSSON  KORPRAL S F TENSMYR  1951 FÄNRIK E R RUNOLD FURIR R E NORSTRÖM FURIR S H EKBOM  1952 VICEKORP B K S AHLIN  1953  KORP P O WAHLIN  1955 LÖJTNANT C I NORELL FÄLTFL 2 GR
K E BRONA  1958 FÄLTFL 2 GR B K A WIKLUND  1959 LÖJTNANT B L KARLSSON FNAC 2 GR G B WAHLSTRÖM  1960 FÖRSTE METASS S E TÖRNEBLAD
Text på sid 3: 1962 FÄLTFL 1 GR B ERIKSSON TEKNIKER T S SANDELIN  1963 FÄLTFL 2 GR S A B WIDÉEN FNAV 2 GR L V KÖRNER-FRIDÉN  1965 FÄLTFL 2 GR T H NORSTRÖM  1971 FÄNRIK L T L MOUCHARD  1974 LÖJTNANT B J JAKOBSSON  1976 FÄNRIK R E JOHNSON
Text på sid 4: 1978 LÖJTNANT E L ANDERSSON LÖJTNANT S K G FREDLUND  1979 KAPTEN H R B-G PETERSSON  1982 ÖVERFURIR L E NILSSON  1983 FÄNRIK K A PERMAN FÄNRIK P S LINDBLAD
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten