Registerkort Nr R09

1928 Minnessten över fortifikationsbefäl och chefer på Göta ingenjörkår på Karlsborgs fästning

 Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)                Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vid Fortifikationsvillan
GPS-angivelse:                       N58°31’49.57″ E14°31’31.56″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-07-03

Historia
Den 1 juli 1937 delades Kungl. Fortifikationen upp i Fortifikationskåren, Ingenjörtruppslaget och Signaltruppslaget. Fortifikationsbefälhavaren hade befäl över personalen vid fästningens fortifikationsstab och var styresman för fästningsfortifikationsförrådet samt ansvarade för de medel som förvaltades av fortifikationskassören. Själv lydde fortifikationsbefälhavaren under chefen för Fortifikationen samt fästningens kommendant.
Göta ingenjörkår har sitt ursprung i Sappörbataljonen, som sattes upp mellan 1873 och 1878 i Stockholm och sedan överfördes till Karlsborgs fästningBataljonen var värvad fram till 1885 då den började tillföras beväringar. 1892 ändrade bataljonen sitt namn till Göta ingenjörbataljon och genom 1901 års härordning organiserades truppslaget till fyra stycken kårer. Svea ingenjörkår (Ing 1), Göta ingenjörkår (Ing 2) och Bodens ingenjörkår (Ing 4) samt Fälttelegrafkåren (Ing 3).
Enligt 1925 års försvarsbeslut organiserades Göta ingenjörkår i tre fältingenjörkompanier, ett krigsbrokompani samt ett tygkompani, därutöver ett fästningsingenjörkompani i Karlskrona. Från 1928 blev regementet förlagt till Eksjö i förutvarande Smålands husarregementes kaserner.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                       Karlsborgs fästning, 546 81 Karlsborg
Tfnnr:                                         0505-45 10 00
Mail-adress                              exp-k3@mil.se

Vårdare
Namn:                                       se ägaren

 Övrigt
Minnessten av granit.
Text på framsidan: FORTIFIKATIONSBEFÄLHAVARE Å CARLSBORG
P SÖDERMARK 1819-1825; M? LUNDSTRÖM 1825-1838; J AF KLEEN 1838-1856; WIGGMAN 1856-1868; C LJUNGBERG 1868-1869; E ZETTERGREN 1869-1881; V NORRMAN 1881-1891; P J HÖGFELDT 1891-1893; TH BERGELIN 1893-1900; O  F HAVERMAN 1900-1905
Text på höger sida: CHEFER FÖR K GÖTA ING-KÅR SOM BEBODT CHEFSBYGGNADEN; ÖVERSTELÖJTNANT E A ERICSON 1916-1917; ÖVERSTELÖJTNANT F G BERGENSTRÅHLE 1917-1922; ÖVERSTE G J RABE 1922-1926; ÖVERSTE S E BJUGGREN 1926-1928. Samtliga har bott i Fortifikationsvillan
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten