Registerkort Nr O35

Minnessten över Älvsborgs kustartilleriregemente/ amfibieregemente i Göteborg

 Län                                            Göteborg och Bohus (Västra Götaland)

Kommun (motsv)                Göteborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På Amf 4 kasernområde framför nuvarande kanslihus
GPS-angivelse:                      N57°40’34.35″ E11°51’51.28″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2022-07-04

Historia
Kustartilleriet uppsattes 1902 och då avdelades ett detachement ur KA 2 till Göteborg vilket benämndes Karlskrona kustartilleriregementes detachement I Elfsborg ( KA 2 Ä). I samband med unionskrisen höjdes beredskapen tillfälligt.
Med anledning av första världskrigets utbrott ombildades detachementet den 1 januari 1915 till Älvsborgs kustartillerikår, KA 3. Denna kår drogs in 1926 som ett resultat av 1925 års försvarsbeslut. Under mellankrigstiden förvaltades Älvsborgs fästning av en kommendant med begränsad personalstyrka. När det andra världskriget bröt ut 1939 kommenderades ånyo ett detachement ur KA 2 till Göteborg för att bemanna fästningen.
Enligt försvarsbeslutet 1942 uppsattes Älvsborgs kustartilleriregemente, KA 4, den 1 juli samma år. Regementet ingick i Göteborgs kustartilleriförsvar (GbK) vars chef tillika blev chef för KA 4 fram till 1956 då regementet blev självständigt. 1986 blev regementet en kort tid en utbildningsenhet i Västkustens marinkommando med KA 4. Efter att Försvarsmakten blev en myndighet 1994 blev namnet Göteborgs marinbrigad med Älvsborgs kustartilleriregemente för att 1998 återfå sitt gamla namn Älvsborgs kustartilleriregemente, KA 4. År 2000 övergick Kustartilleriet till att bli Amfibiekåren och namnet blev Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4.
Amf 4 lades ned 2004 men uppsattes igen 2021.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Tfnnr:                                         08-7887500
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Under 2006 restes en minnessten framför byggnad 82 (nya kanslihuset) till minne av KA 4/Amf 4. Stenen är huggen i äkta bohuslänsk granit från Lysekilsområdet och kommer förhoppningsvis att för lång framtid stå där som minne över det som en gång var ett stolt förband och som nu är det igen. Stenen är placerad i anslutning till ett 7,5 cm värntorn 75/S74.
Text under kustartilleriets respektive amfibiekårens emblem: ÄLVSBORGS KUSTARTILLERI-REGEMENTE 1942 – 2000. ÄLVSBORGS AMFIBIEREGMENTE 2000 – 2006
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten