Registerkort Nr O33

Inhugget flygartecken över Göta flygflottilj i Säve

Län                                          Göteborg-Bohus

Kommun (motsv)             Göteborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 100 m till höger innanför f d flottiljvakten
GPS-angivelse:                    57°46’39.29″N 11°53’13.33″E

Inventerad
Namn:                                      Christian Braunstein
Datum:                                     2017-10-02

Historia
Vid krigsutbrottet 1939 bestod Flygvapnet av endast en jaktflottilj, Svea flygflottilj (F 8), vilken svarade för Stockholms luftförsvar. Av den anledningen beslutade riksdagen den 28 februari 1940 att Flygvapnet skulle stärkas med ytterligare två jaktflottiljer, F 9 i Göteborg och F 10 i Skåne, i syfte att försvara luftrummet över Göteborgs- samt Skåneregionen. Den 8 juni 1938 beviljade riksdagen ett extra anslag till försvaret på 20 miljoner, då riksdagen även antog ett förslag om att sätta upp en flottilj i Såtenäs, under namnet Göta flygflottilj. Genom riksdagens beslut den februari 1940, fick flottiljen i Såtenäs namnet Skaraborgs flygflottilj, och namnet Göta flygflottilj friställdes till Göteborgsflottiljen.
I januari 1941 började J 11 levereras till F 9, då flottiljområdet i Säve stod färdigt att tas i bruk. Dock hade ingen större byggnadsprojektering gjorts, utan den första bebyggelsen bestod av fältbaracker. Den 1 september 1943 levereras de första individerna J 22 till F 9.[3] Vilka ersätts av J 21A i början av 1946.
Genom att Västra flygbasområdet (Flybo V) avvecklas 1957, och ersättas med luftförsvarssektor W2, blev F 9 så kallad sektorflottilj. Den 8 maj 1966 firade flottiljen sitt 25-årsjubileum, vilket bland annat gjorde genom att anordna en stor flygdag. Totalt 40 000 åskådare för att beskåda flyguppvisningarna vid flottiljen. Samma år upplöstes Andra flygeskadern (E 2), även kallad Jakteskadern, där F 9 ingått sedan 1942. F 9 kom nu istället att underställas Västra militärområdet (Milo V).
Som en konsekvens av det ekonomiska läget föreslogs det i 1967 års statsverksproposition att minst två flygflottiljer skulle avvecklas. Utredningsmannen föreslog att F 2, F 9 och F 18 skulle avvecklas. Inför 1968 års försvarsbeslut ansåg regeringen att F 9 skulle avvecklas, men att flygbasen skulle kvarstå som krigsflygbas. Den 30 december 1968 skulle flottiljens 1:a division med tillhörande baskompani avvecklas. Övriga delar av flottiljen avvecklades den 30 juni 1969. Dock skulle strilorganisationen samt organisationen för krigsbasen exkluderas från avvecklingen. År 1968 godkände riksdagen regeringens proposition (1968:109) gällande försvarsbeslutet 1968, vilket fick som konsekvens att förslaget om avveckling av F 9 fastställdes av riksdagen.
Den 25 juni avtackades flottiljen på Gustav Adolfs torg i Göteborg, där flottiljen avlämnades till stadsfullmäktiges ordförande.

 Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke inristat i berghäll föreställande flygvapenemblemet över två J 29
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten