Registerkort Nr N92

1954 Minnessten över Gustaf VI Adolfs besök på Hallands flygflottilj, Halmstad

Län                                            Halland

Kommun (motsv)               Halmstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I dungen 500 m SV FMTS kanslihus
GPS-angivelse:                     56°41’2.68″N 12°50’10.49″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                      2017-06-18

Historia
Genom försvarsbeslutet 1942, vilken antogs av riksdagen den 17 juni 1942, angavs Flygvapnet att nio nya flygflottiljer skulle sättas upp mellan åren 1942 och 1947. En av de nio nya flottiljerna var Hallands flygflottilj, vilken skulle organiseras som en lätt bombflygflottilj och ingå i Andra flygeskadern (E 2), vilken var en bombeskader. Redan samma år påbörjades byggnationen av flottiljen, vilken anlades i byn Mickedala, norr om Halmstad.
År 1945 stod mycket av kasernetablissemanget färdigt, och den 1 maj 1945 inleddes flygverksamheten med en division. Den 2 juli 1945 invigdes flottiljen officiellt. Den 1 oktober 1945 tillkom flottiljens andra division. Flottiljens tredje division tillkom två år senare, den 3 maj 1947.
I december 1958 antog riksdagen propositionen, vilken låg till grund för försvarsbeslutet 1958. Där framgick det bland annat att två flygflottiljer skulle avvecklas på grund av minskade anslag till Flygvapnet, eller rättare sagt en nedskärning.
Valet av flottiljer kom att falla på Svea flygflottilj (F 8) och Hallands flygflottilj (F 14). Hallands flygflottilj ansågs illa placerad, då den låg nära Länssjukhuset i Halmstad.  Hösten 1959 påbörjade flottiljen att överföra sina flygplan till Söderhamn, och den 29 april 1961 lämnade det sista flygplanet Halmstad. Den 10 augusti 1961 avtackades den kvarvarande personalen av eskaderchefen general Björn Bjuggren och flottiljchefen överste Bo Lindgren. Den 30 september 1961 avvecklades officiellt den sista division tillsammans med flottiljen.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)
Adress:                                       Flottiljvägen 1, Halmstsd
Telefon:                                     035-266 20 00
Mail-adress:                             fmts@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest i samband med Gustaf VI Adolfs besök 1954 vid flottiljen
Stenen är placerad i anslutning till minnesmärke N13
Text: PLIKTEN FRAMFÖR ALLT. Därunder GUSTAF ADOLF (namnteckning)
Text på frånsidan: STENEN RESTES 1954
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten