Registerkort Nr N08

1904 Minnessten över Hallands och Västgöta Dals regemente

 Län                                            Halland

Kommun (motsv)              Halmstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Framför uppfarten till Luftvärnsregementet
GPS-angivelse:                   56°41’22.33″N 12°51’44.06″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Gunvor Hjort
Datum:                                      2017-05-03

Historia
Regementet har sitt ursprung i de fänikor som sattes upp på 1500-talet i Västergötland och Dalsland. År 1615 organiserades dessa enheter till Västergötlands storregemente av Gustav II Adolf. Västergötlands storregemente bestod av tre fältregementen där Västgöta-Dals regemente utgjorde ett. Åren 1621 och 1624 splittrades storregementet permanent till tre mindre regementen, där Västgöta-Dals regemente den 10 mars 1624 bildade ett. Västgöta-Dals regemente var ett av de ursprungliga 20 svenska infanteriregementen som nämns i 1634 års regeringsform. Regementet deltog i slaget vid Gadebusch, vilket man även fått tilldelat som segernamn. Efter Gadebusch marscherade den svenska hären, vilken bland annat bestod av Västgöta-Dals regemente, västerut. Då både förplägnad och ammunition sinade tvingades Magnus Stenbock med sin kvarvarande armé att kapitulera den 6 maj 1713 vid Tönningen i norra Tyskland, något som kom att kallas för Stenbocks kapitulation vid Tönningen. Kapitulationen resulterade i att flera svenska regementen upplöstes och hamnade i dansk fångenskap, bland annat hela Västgöta-Dals regemente.
I och med indelningsverkets upphörande genom 1901 års härordning, beslutades att Västgöta-Dals regemente skulle lämna sina rotar i Västergötland och omlokaliseras till Halmstad i Halland. Med denna påfallande förändring kom regementet den 1 januari 1902 att anta namnet Hallands regemente (I 16).
Genom försvarsbeslutet 1992 omlokaliseras Göta luftvärnsregemente (Lv 6) till Halmstads garnison, för att där samlokaliseras med Hallands regemente. Hallands regemente avvecklades 2000-07-01 och kasernområdet övertogs helt av Luftvärnsregementet (Lv 6).

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                        08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Luftvärnsregementet (Lv 6)
Adress:                                      Göteborgsvägen 302 30 Halmstad
Telefon:                                     035-266 20 00
Mail-adress:                             exp-lv6@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1904 i samband med Oscar II:s besök vid regementet. Besöket redovisas på minnesmärkets frånsida (se N91)
Text: KUNGL HALLANDS F D WESTGÖTADALS REGEMENTE RESTE DENNA STEN FÖR ATT HEDRA MINNET AF KAMRATER HVILKA KÄMPAT I REGEMENTETS LED FÖR KONUNG OCH FOSTERLAND
BREITENFELD 1631  LÜTZEN 1632  LEIPZIG 1542  LUND 1676  GADEBUSCH 1712  BROBY 1789  KORHOJS 1790 M FL
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten