Registerkort Nr M93

1999 Minnessten över Carl XVI Gustafs besök på Södra skånska regementet

Län                                            Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)                Lund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Väster om officersmässen
GPS-angivelse:                      55°43’11.56″N 13°29’24.25″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg, Christian Braunstein och Lars Remfors
Datum:                                      2017-07-07

Historia
Södra skånska infanteriregementet uppsattes den 10 december 1811 i Lund. Regementet roterades i södra delen av Skåne med 206 nummer i Kristianstads och 769 i Malmöhus län, och roteringen genomfördes huvudsakligen genom anlitande av en extra rotering. Regementet erhöll sitt värnpliktiga manskap från Malmöhus län. Övningsplatserna var Veberöd, Tvedöra och Revingehed.
År 1963 omorganiserades Norra skånska infanteriregementet till ett pansarregemente och bytte då namn till Södra skånska regementet, P 7. Utbildningsåret 1964/1965 blev de första vid regementet att utbildas till regementets pansarbrigad. Brigadens olika delar kom dock att fördelas mellan två orter, Ystad och Revingehed. I Ystad, där även regementsstaben var förlagd, utbildades de hjulfordonsbaserade förbanden och i Revingehed stridsfordonsförbanden. I Revingehed bestod utbildningsorganisationen i regel av två pansarskyttekompanier, ett stridsfordonskompani och delar av pansartrosskompaniet. I Ystad bestod utbildningsorganisationen av Livkompaniet (befälsutbildningskompani), pansarvärnskompaniet, pansarbataljonsstabskompaniet, och delar av pansartrosskompaniet
Inför försvarsbeslutet 1977  att pansarutbildningen i Ystad skulle avvecklas och ersätts med luftvärnsutbildning, samt att den pansarutbildning som bedrevs i Revingehed organisatoriskt står kvar i försvarsområdesrege­mentet i Ystad, men samordnas med motsvarande utbildning i Hässleholm av Skånska dragonregementet.
Den 25 maj 1982 hölls en avskedsceremoni på regementets kasernområde i Ystad,[4] och den 29 maj hölls en avskedsceremoni på Stortorget i Ystad. Den 10 juni 1982 påbörjade Ystadsbataljonen sin omgruppering till Revingehed, marschen från Ystad till Revingehed
gick via Fyledalen, Övedskloster och regementets minnesstenar vid Veberöd och Tvedöra.
Från den 1 januari 1998 kom regementet att uppgå i Södra skånska brigaden (MekB 7) under det nya namnet Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7). Genom försvarsbeslutet 2000 kom Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7) att anta namnet Södra skånska regementet (P 7).

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                        08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Södra skåningarnas kamratförening
Adress:                                       c/o Lars Remfors
Telefon:                                     0413-231 61
Mail-adress:                             lars@remfors.se

Övrigt
Minnesmärke av natursten rest år 1995 av regementet i förhoppning om att konungen skulle signera densamma. Av olika anledningar skedde inte detta. Tre år senare när konungen i samband med Södra Skåningarnas dag den 26 april 1998 tilldelade regementet och brigaden en ny fana fick stenen sin kungliga namnteckning.
Text på stenen: CARL XVI GUSTAF
Text på infälld metallplatta: H-M-KONUNG CARL XVI GUSTAF TILLDELADE SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET OCH SÖDRA SKÅNSKA BRIGADEN NY FÖRBANDSFANA VID SÖDRA SKÅNINGARNAS DAG DEN 26 APRIL 1998
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten