Registerkort Nr M12

Minnesskylt på f d kasernen i Berga, Helsingborg

 Län                                             f d MalmöhusM31b

Kommun (motsv)                 Helsingborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På ytterväggen till höger om kasernens huvudingång
GPS-angivelse:                        N56°3’59” E12°42’58”

Inventerad
Namn:                                         Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2016-07-10

Historia
År 1898 förlades Skånska husarregementet med regementsstab och stamskolor i de av Kronprinsens husarer lämnade kaserner i Helsingborg, och 1912 togs dess nya kaserner på Berga i bruk. Från 1908 var fyra skvadroner av regementet förlagda till Helsingborg och fyra i Landskrona och två skvadroner i Uppsala. År 1912 flyttades 5:e skvadron från Landskrona till Helsingborg. Enligt ett regeringsbeslut 1925 skulle Sveriges kavalleriförband minskas från 50 till 12 skvadroner. Skånska förband drabbades särdeles hårt. Skvadronerna i Landskrona slogs samman med dem i Helsingborg efter regementsövningarnas slut i november 1926 och detachementet i Uppsala drogs in och lades ned 1927. Den 1 januari 1928 slogs officiellt Skånska husarregementet (K 5), Skånska dragonregementet (K 6) och Kronprinsens husarregemente (K 7) samman och bildade ett nytt regemente i Helsingborg. I praktiken avvecklades K 6 och K 7, medan gamla K 5 förminskades kraftigt till att endast utgöra stab och fyra skvadroner och blev Skånska kavalleriregementet (K 2). Efter de skånska kavalleriregementenas nedläggning bevarades deras traditioner, inklusive K 5:s, av P 2 i Hässleholm. När även det regementet avvecklades 2000, överfördes dess traditionsbevarande uppgifter till P 7 i Revingehed. Vissa praktiska delar av dessa uppgifter sköts av P 2:s kamratförening. K 5:s stora kasern- och stallbyggnader kvarstår fortfarande nära Ängelholmsleden i Helsingborgs nordöstra del. De utgör numera företagshotellet Kavalleristen. I närheten utkämpades slaget vid Helsingborg 1710.
(Utdrag ur Wikipedia

Ägare
Namn:                                        Företagshotellet Kavalleristen
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                         P2 kamratförening???
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesskylt av stålplåt uppsatt den 23 juli 1985 av P 2 kamratförening
Text: ÅREN 1912 – 1952 UTBILDADES HÄR SOLDATER FÖR SVERIGES FÖRSVAR VID KUNGL SKÅNSKA HUSARREGEMENTET K 5  KUNGL SKÅNSKA KAVALLERIREGEMENTET K 2, KUNGL SKÅNSKA PANSARREGEMENTET P 2 P 2 AVTÄCKTE TAVLAN 23 JULI 1985
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten