Registerkort Nr M31

Minnesplatta över underofficersmässen på Revingehed             

Län                                            Malmöhus

Kommun (motsv)               Lund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Östliga byggnaden i barackraden
GPS-angivelse:                    55°43’11.56″N 13°29’24.25″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg, Christian Braunstein och Lars Remfors
Datum:                                      2017-07-07

Historia
Södra skånska regementet uppsattes den 10 december 1811. Regementet roterades i södra delen av Skåne med 206 nummer i Kristianstads och 769 i Malmöhus län, och roteringen genomfördes huvudsakligen genom anlitande av en extra rotering. Regementet erhöll sitt värnpliktiga manskap från Malmöhus län.
Regementet flyttade 1888 från Tvedöra till Revingehed där det alltjämt är förlagt.

 Ägare
Namn:                                       Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Södra skåningarnas kamratförening
Adress:                                       c/o Lars Remfors
Telefon:                                     0413-231 61
Mail-adress:                             lars@remfors.se

Övrigt
Minnestavla av marmor på f d underofficersmässens norra veranda.
Text: MINNE ÖVER UNDEROFFICERARE OCH KOMPANIOFFICERARE 1811 – 1983
DENNA BYGGNAD UTGJORDE MÄSS FÖR OVANSTÅENDE VID I 25, I 7, P 7, P7/FO 11 1888 – 1983
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten