Registerkort Nr M27

Minnessten över Södra skånska regementet på Revingehed

Län                                            Malmöhus

Kommun (motsv)               Lund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Utanför kanslihuset
GPS-angivelse:                      55°43’11.56″N 13°29’24.25″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg, Christian Braunstein och Lars Remfors
Datum:                                      2017-07-07

Historia
Södra skånska infanteriregementet uppsattes den 10 december 1811 i Lund. Regementet roterades i södra delen av Skåne med 206 nummer i Kristianstads och 769 i Malmöhus län, och roteringen genomfördes huvudsakligen genom anlitande av en extra rotering. Regementet erhöll sitt värnpliktiga manskap från Malmöhus län. Övningsplatserna var Veberöd, Tvedöra och Revingehed.
År 1963 omorganiserades Norra skånska infanteriregementet till ett pansarregemente och bytte då namn till Södra skånska regementet, P 7. Utbildningsåret 1964/1965 blev de första vid regementet att utbildas till regementets pansarbrigad. Brigadens olika delar kom dock att fördelas mellan två orter, Ystad och Revingehed. I Ystad, där även regementsstaben var förlagd, utbildades de hjulfordonsbaserade förbanden och i Revingehed stridsfordonsförbanden. I Revingehed bestod utbildningsorganisationen i regel av två pansarskyttekompanier, ett stridsfordonskompani och delar av pansartrosskompaniet. I Ystad bestod utbildningsorganisationen av Livkompaniet (befälsutbildningskompani), pansarvärnskompaniet, pansarbataljonsstabskompaniet, och delar av pansartrosskompaniet
Inför försvarsbeslutet 1977  att pansarutbildningen i Ystad skulle avvecklas och ersätts med luftvärnsutbildning, samt att den pansarutbildning som bedrevs i Revingehed organisatoriskt står kvar i försvarsområdesrege­mentet i Ystad, men samordnas med motsvarande utbildning i Hässleholm av Skånska dragonregementet.
Den 25 maj 1982 hölls en avskedsceremoni på regementets kasernområde i Ystad,[4] och den 29 maj hölls en avskedsceremoni på Stortorget i Ystad. Den 10 juni 1982 påbörjade Ystadsbataljonen sin omgruppering till Revingehed, marschen från Ystad till Revingehed
gick via Fyledalen, Övedskloster och regementets minnesstenar vid Veberöd och Tvedöra.
Från den 1 januari 1998 kom regementet att uppgå i Södra skånska brigaden (MekB 7) under det nya namnet Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7). Genom försvarsbeslutet 2000 kom Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7) att anta namnet Södra skånska regementet (P 7).

 Ägare
Namn:                                        Fortifikationsverket (Ingela Andersson)
Adress:                                      631 89 Eskilstuna
Tfnnr:                                        010 44 44 000 (vx)
Mail-adress                              fortv@fortifikationsverket.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Södra skåningarnas kamratförening
Adress:                                       c/o Lars Remfors
Telefon:                                     0413-231 61
Mail-adress:                             lars@remfors.se

Övrigt
Kubformat minnesmärke av röd, polerad granit uppsatt 1982 av Statens konstråd
På ovansidan en kompassros och på varje sida ett motiv från respektive övningsplats.
Konstnär: Ingegerd Lundahl
Text på sidorna: VEBERÖD  TVEDÖRA  LUND  YSTAD
Informationsskylt: Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten