Registerkort Nr M16

Minnesskylt över Skånska luftvärnskåren

Land                                        SverigeM16

Kommun (motsv)             Malmö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  På Malmö biblioteks Ö gavel,
Regementsgatan 3
GPS-angivelse:                    N55°36’02” E12°59’42”

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                      2016-06-27

Historia Genom försvarsbeslutet 1936 fick luftvärnet en självständigare roll inom artilleriet, vilket bland annat resulterade i att ett flertal luftvärnsdivisioner organiserades, där bland annat en division förlades till Malmö. Divisionen sattes upp som en beredskapsdivision av Östgöta luftvärnsregemente den 1 oktober 1941 under namnet Malmö luftvärnsdivision (A 10 M).
Genom försvarsbeslutet 1942 beslutades att avskilja luftvärnet från artilleriet, för att bilda ett eget truppslag, luftvärnet. Förändringen resulterade bland annat i att Malmö luftvärnsdivision avskildes från Östgöta luftvärnsregemente, och bildade den 1 oktober 1942 Skånska luftvärnskåren (Lv 4). Efter provisorisk förläggning förlades kåren den 1 oktober 1943 i ett kasernetablissemang i Husie i östra delarna av Malmö. Inflyttningen skedde fram till 1 december 1943, och den 4 juni 1944 var hölls en ceremoni över inflyttningen i det nya kasernområdet. Genom försvarsbeslutet 1958 kom kåren att omorganiseras till regemente den 1 juli 1962, och fick det nya namnet Skånska luftvärnsregementet (Lv 4). I samband med OLLI-reformen vilken
genomfördes inom försvaret åren 1973 och 1975, sammanslogs Södra skånska regementet (P 7) med Malmö försvarsområde (Fo 11) och bildade 1976 försvarsområdesregemente P 7/Fo 11. Detta medförde att Skånska luftvärnsregementet som ingick i Malmö försvarsområde kom att bli ett B-förband (utbildningsregemente), och dess mobiliserings- och materialansvar överfördes till Södra skånska regementet, som blev ett A-förband (försvarsområdesregemente). Regeringen proposition 1977/78: 65, gällande om vissa organisationsfrågor m. m. rörande försvaret, antogs av riksdagen den 15 december 1977. Propositionen innehöll bland annat en omlokalisering av Skånska luftvärnsregementet till Ystad för att där samlokaliseras med Södra skånska regementet. Flytten verkställdes 1982. 1994 återfick regementet sitt gamla namn, Skånska luftvärnskåren som slutligt lades ned 1997.
(delvis utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Malmö stad
Adress:                                      Malmö stad, 205 80 Malmö
Tfnnr:                                        040-34 10 00
Mail-adress                              malmostad@malmo.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplatta av brons uppsatt år 1957 av Skånska luftvärnskårens kamratförening
Text: LUFTVÄRNET I MALMÖ VAR UNDER BEREDSKAPSÅREN 1939 – 1944 FÖRLAGT I DENNA BYGGNAD. KUNGL SKÅNSKA LUFTVÄRNSKÅREN UPPSATTES HÄR 1942. DENNA PLATTA SKÄNKTES AV KÅRENS KAMRATFÖRENING 1957
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten