Registerkort Nr M15

Minnesmonument över Kronprinsens husarregemente på Limhamnsfältet

Land                                        SverigeM15

Kommun (motsv)             Malmö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Limhamnsfältet, 70 m NV korsningen Limhamnsvägen-Vikingsbergsvägen
GPS-angivelse:                  55°35’37.20″N 12°56’51.93″E

Inventerad
Namn:                                      Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                     2016-06-27

Historia
Kronprinsens husarregemente, K 7 har sitt ursprung från Husarregementet, vilket sin tur har sitt ursprung från Putbus husarkår, som 1757 uppsattes av Fredrik Ulrik Putbus och Philip von Platen. Regementet bildades i samband med att dåvarande kronprins Oscar blev överste i regementet 1822, det erhöll då namnet Kronprinsens husarregemente. Regementet var efter 1822 förlagt till Malmö och Ystad. År 1859, under Karl XV:s regering, ändrades namnet till Konungens värvade husarregemente. Ett år senare, 1860, skedde ännu ett namnbyte till Husarregementet Konung Karl XV. I samband med dåvarande prins Gustav Adolfs födelse 1882 återfick regementet namnet Kronprinsens husarregemente. Regementet var förlagt till Malmö, Ystad (till 1882), Ängelholm (till 1883) och Helsingborg (till 1897). År 1897 förlades hela regementet till nybyggda kaserner i Malmö samtidigt som en skvadron från regementet överfördes till Livgardet till häst i Stockholm. Genom försvarsbeslutet 1925 slogs Skånska husarregementet (K 5), Skånska dragonregementet (K 6), och Kronprinsens husarregemente (K 7) samman den 1 januari 1928 och bildade det nya regementet Skånska kavalleriregementet (K 2) i Helsingborg. Kronprinsens husarregementes kaserner vid Regementsgatan i Malmö användes efter regementets nedläggning till olika civila verksamheter, bland annat fanns länge den populära dansrestaurangen Arena i den före detta officersmässen. Byggnaderna revs sedan 1960, varefter ”skyskrapan” Kronprinsen uppfördes på det gamla regementsområdet.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Malmö stad
Adress:                                      Malmö stad, 205 80 Malmö
Tfnnr:                                        040-34 10 00
Mail-adress                              malmostad@malmo.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmonument av sandsten och tegel samt två plaketter av brons uppsatt på en mur av tegel avtäcktes år 1980. Vapnet satt ursprungligen över huvudportalen till Kronprinsens husarregementes kasern (byggd 1896) vid Regementsgatan. Kasernerna revs 1960 för att ersättas av 26-våningshuset Kronprinsen. Monumentet är nu placerat på husarernas gamla övningsplats, Limhamnsfältet
Text vänstra skylten: 1897 FÖRLADES KRONPRINSENS HUSARREGEMENTE TILL DE NYBYGGDA KASERNERNA I MALMÖ. ÖVER INKÖRSPORTEN MOT REGEMENTSGATAN PLACERADES SOM BRUKLIGT VAR ETT RIKSVAPEN I DETTA FALL HUGGET I SANDSTEN AV BILDHUGGAREN W WELTZ ÅR 1896
Text högra skylten: KRONPRINSENS HUSARREGEMENTE INDROGS 1928. ÅR 1960 REVS BYGGNADEN. RIKSVAPENSTENEN TILLVARATOGS PÅ INITIATIV AV LV 4 KAMRATFÖRENING. DEN RESTES 1980 PÅ LIMHAMNSFÄLTET DÄR HUSARREGEMENTET TIDVIS HADE SIN ÖVNINGSPLATS
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten