Registerkort Nr M10

Minnessten över Skånska dragonregementet i Ystad

Land                                         SverigeM10a

Kommun (motsv)             Ystad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Utanför dragonkasernen,södra delen
GPS-angivelse:                     N55°25’54” E13°50’23”

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                      2016-05-16

Historia
Regementet sattes upp som ett värvat regemente i Kronobergs län 1676, bestående av fyra kompanier gamla avdankade småländska ryttare, med namnet Blekingska regementet till häst. Dess förste regementschef var Hans Ramsvärd och regementet kallades också Ramsvärds regemente till häst. Det kom att användas flitigt under skånska kriget, bland annat under slagen vid Lund (1676) och Landskrona (1677), och under kampanjerna mot friskyttar och snapphanar. Kort efter fredsslutet 1679 förlades regementet permanent till Skåne, trots att det från början var avsett att förläggas till Blekinge, och blev från 1680 indelt i de södra och östra delarna av landskapet. Till skillnad mot vad som tidigare varit fallet i Skåne blev ryttarna nu böndernas sventjänare och underordnade, vilket kom att leda till att det dåliga förhållandet mellan de svenska ryttarna och den skånska lokalbefolkningen efterhand förbättrades avsevärt. Under 1680- och 1690-talen benämndes regementet omväxlande med regementschefernas namn och som Södra skånska kavalleriregementet, av vilket det sistnämnda kom att bli det officiella namnet. Trots att regementet ofta betecknades som ”skånskt”, fick inte skåningar rekryteras dit förrän 1698 på grund av att skåningarnas lojalitet mot den svenska kronan ansågs osäker. Efter Stora nordiska krigets utbrott 1700 skeppades regementet över till Baltikum 1701, och deltog i kampanjerna i Polen 1702-1706 och i ryska fälttåget 1707-1709. Bland viktigare fältslag där regementet deltog kan nämnas Kliszów (1702) och Poltava (1709). Av den överlevande delen av Södra skånska kavalleriregementet ingick merparten i kapitulationen vid Perevolotjna, men en avdelning medföljde Karl XII till Bender. Regementet nyuppsattes 1709-1710, och deltog senare i fälttåget mot Norge 1718. Regementet deltog i flertalet svenska krig under återstoden av 1700-talet. Under en period 1770-1780 benämndes det Prins Carls södra skånska kavalleriregemente, men därefter ändrades namnet åter till Södra skånska kavalleriregementet. År 1805 ändrades namnet till Skånska karabinjärregementet, och under detta namn deltog regementet 1813-1814 i slutskedet av Napoleonkrigen. Regementet bytte 1822 åter igen namn, till Skånska dragonregementet. Detta namn kom det att behålla till avvecklingen 1927. Regementet hade länge Ljungbyhed och Herrevadskloster som sina övningsplatser men flyttade 1897 in i nybyggda kaserner i Ystad. Efter försvarsbeslutet 1925 slogs 1 januari 1928 Skånska husarregementet (K 5), Skånska dragonregementet (K 6) och Kronprinsens husarregemente (K 7) samman och bildade ett nytt regemente, Skånska kavalleriregementet (K 2) i Helsingborg. I praktiken innebar detta att K 6 och K 7 avvecklades helt, medan K 5 förminskades kraftigt och blev K 2.

 Ägare
Namn:                                       Ystads kommun
Adress:                                      Nya Rådhuset, Österportstorg 2, 271 80 Ystad
Tfnnr:                                        0411-57 70 00
Mail-adress                             kommunen@ystad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit med rund bronssköld med regementets heraldiska vapen
Text: KUNGL SKÅNSKA DRAGONREGEMENTET UPPSATT 1676 FÖRLAGT I YSTAD 1895 – 1927
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten