Registerkort Nr M10

1888 Minnessten över Södra skånska infanteriregementets lägerplats i Tvedöra

Län                                           Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)             Lund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     100 meter S vägkorsningen Södra Sandby – Revinge – Hällestad
GPS-angivelse:                        55°41’49.01″N 13°25’22.64″E

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg, Christian Braunstein och Lars Remfors
Datum:                                      2017-07-07

Historia
Södra skånska regementet uppsattes den 10 december 1811. Regementet roterades i södra delen av Skåne med 206 nummer i Kristianstads och 769 i Malmöhus län, och roteringen genomfördes huvudsakligen genom anlitande av en extra rotering. Regementet erhöll sitt värnpliktiga manskap från Malmöhus län.
Regementet övades i Tvedöra från 1823 men flyttade på grund av utrymmesskäl från 1888 till Revingehed.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                        08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Södra skåningarnas kamratförening
Adress:                                       c/o Lars Remfors
Telefon:                                     0413-231 61
Mail-adress:                             lars@remfors.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest den 29 september 1926.  Stenen som är placerad vid infarten till lägerplatsen var en gåva från förutvarande officerare och underofficerare vid I 25, Den avtäcktes av regementschefen, överste G Björnström i närvaro av hela regementet. Stenen är inhägnad av sex fyrkantiga ståndare av granit förenade med en järnkätting.
Text: TVEDÖRRA  KUNGL SÖDRA SKÅNSKA INFANTERIREGEMENTETS MÖTESPLATS ÅREN 1823 – 1888
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten