Registerkort Nr L43

2001 Två minnesskyltar på Stora Kronohuset i Kristianstad

 Län                                            Kristianstad

Kommun (motsv)                Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Norra delen av Stora torg
GPS-angivelse:                      56° 1’54.60″N 14° 9’16.23″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                       2019-07-16

Historia
Huset är byggt i så kallad empirestil och har tre våningar. Över mittpartiets tre portaler finns den latinska inskriptionen ”Extructa regnante Carolo XIV Johanne MDCCCXLI”, som betyder ”Uppfört under Karl XIV Johans regering 1841”. På byggnadens så kallad attika, finns inskriptionen i guldskrift, ”Legibus et armis”, som betyder ”Åt lagar och vapen”, vilket i sig syftar på byggnadens två funktioner – hovrätt och regemente. Tidigare utgick en högvakt från denna byggnad, vilken dock upplöstes på 1920-talet.
Efter att byggnaden var uppförd, kom den att delas av Hovrätten över Skåne och Blekinge och Wendes artilleriregemente. År 1917 lämnade Hovrätten byggnaden. De lokaler som Hovrätten hade haft i den östra delen av byggnaden, övertogs av vendisternas officersmäss. År 1953 lämnade även Wendes artilleriregemente byggnaden. Åren 1953–1966 var Södra militärområdesstaben förlagd till byggnaden. Åren 1966–1975 var staben för Kristianstads försvarsområde (Fo 14) förlagda i byggnaden. Åren 1975–1994 kom staberna för Södra militärområdes tygförvaltning (TF S), Södra militärområdes materielförvaltning (MFS) vara förlagda i byggnaden. År 1994 övertogs byggnaden av Södra underhållsregementet, som verkade där fram till 31 december 2001. Efter att Södra underhållsregementet upplöstes den 31 december 2001, övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation. Den 30 september 2002 löpte Försvarsmaktens hyreskontrakt ut, samtidigt som Försvarsmakten lämnade byggnaden.
”Mässen”, i de tidigare Hovrättslokalerna, drivs fortfarande som mäss och sällskapslokal för Militärsällskapet i Stora Kronohuset (MISK).

 Ägare
Namn:                                        Fastighetsbolaget Hemfosa fastigheter
Adress:                                       Hästholmsvägen 28, 131 02 Nacka
Tfnnr:                                         08-448 04 80
Mail-adress                              info@hemfosa.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Två minnesskyltar av koppar uppsatta i entrévalvet
Text på den vänstra skylten: FÖRSVARSGARNISON HAR FUNNITS I KRISTIANSTAD FRÅN STADENS GRUNDLÄGGNING 1614 TILL 2001
VIKTIGA ÅRTAL FÖR KRISTIANSTADS GARNISON
1614 DEN DANSKE KUNGEN CHRISTIAN GRUNDAR FÄSTNINGSSTADEN CHRISTIANSTAD SKAANSKE REGIMENT FÖRLÄGGS I STADEN
1658 KRISTIANSTAD BLIR SVENSKT GENOM FREDEN I ROSKILDE
1676 KRISTIANSTAD FÄSTNING TAS AV DANSKA ARMÉN SOM BESÄTTER DEN I TVÅ ÅR
1678 SVENSKARNA TAR TILLBAKA FÄSTNINGEN
1710 DANSKA ARMÉN ÅTER I KRISTIANSTAD UNDER EN MÅNAD
1748-1808 OMFATTANDE UPPRUSTNING AV FÄSTNINGEN MED UTANVERK FÖRST NORRA FRONTEN, DÄREFTER SÖDRA. NORRA OCH SÖDRA KASEN BYGGS
1748 GARNISONSSJUKHUS BYGGS VID NUV VÄSTRA STORGATAN 25
1776 EN FORTIFIKATIONSBRIGADLEDNING FÖRLÄGGS TILL FORTIFIKATIONSHUSET, VÄSTRA STORGATAN 11
1794 KUNGL WENDES ARTILLERIREGEMENTE (A 3) ORGANISERAS MED HUVUDDELEN I KRISTIANSTAD
1811 DELAR AV KUNGL FINSKA ARTILLERIREGEMENTET INORDNAS I WENDES
1811-12 KUNGL NORRA SKÅNSKA INFANTERIREGEMENTET ORGANISERAS I KRISTIANSTAD. ÖVNINGSPLATS LJUNGBYHED
1815 WENDES ÅTERSTÅENDE DELAR I SVENSKA POMMERN ÖVERFÖRS TILL KRISTIANSTAD
1840 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE SAMT WENDES REGEMENTSLEDNING FLYTTAR IN I STORA KRONOHUSET
1841-1927 FINNS HÖGVAKTSSTYRKAN VID STORA KRONOHUSET
1897 WENDES LANDSCRONADETACHEMENT ÖVERFÖRS TILL KRISTIANSTAD
1906 ÖSTA KASERN INVIGS
1915 NORRA SKÅNSKA REGEMENTET I 24, FÖRLÄGGS TILL KRISTIANSTAD
Text på den högra skylten: 1917 HOVRÄTTEN FLYTTAR TILL MALMÖ
1923 I 24 KASERNER INVIGS PÅ NÄSBY
1928 WENDES RIDANDE DIVISION OCH MUSIKKÅR LÄGGS NER. I 24 BLIR I 6
1939 1.ARMÉFÖRDELNINGSSTABEN FLYTTAS FRÅN HELSINGBORG TILL STORA KRONOHUSET
1943 FÖRSVARSOMRÅDE 14 (Fo 14) MED STAB UPPRÄTTAS
1943 1.MILITÄRBEFÄLSTABEN ERSÄTTER 1.ARMÉFÖRDELNINGSTABEN
1946-53 WENDES ARTILLERIREGEMENTE FLYTTAR TILL NORRA ÅSUM
1959 TYGHUSET LÄMNAS OCH BLIR MUSEUM
1963 I 6 BLIR PANSARREGEMENTE P 6 (NORRA SKÅNSKA REGEMENTET)
1966 NYORGANISERAD MILITÄROMRÅDESSTAB TILL ÖSTRA KASERN I NY BYGGNAD
1966-94 SÖDRA MILITÄROMRÅDETS VERKSTADSFÖRVALTNING VFS, ORGANISERAS, STABEN TILL STORA KRONOHUSET 1976
1967 VÄRNPLIKTSKONTOR INRÄTTAS PÅ ÖSTRA KASERN (ERSÄTTER INSKRIVNINGSKONTORET). BLIR PLIKTVERKET 1995
1971 NORRA SKÅNSKA REGEMENTETS MUSIKKÅR ÖVERFÖRS TILL REGIONMUSIKEN
1975 Fo 14 OCH P 6 SAMORGANISERAS TILL P 6/FO 14
1976-94 SÖDRA MILITÄROMRÅDETS MATERIELFÖRVALTNING MFS, OCH SÖDRA MILITÄROMRÅDETS VERKSTADSFÖRVALTNING VFS, ORGANISERAS. STABER I STORA KRONOHUSET
1991-2000 13.FÖRDELNINGSSTABEN (”PANSARFÖRDELNINGEN”) SAMGRUPPERAS MED MILOSTABEN PÅ ÖSTRA KASERN
1994 WENDES ARTILLERIREGEMENTE OCH FO 14 FLYTTAR TILL HÄSSLEHOLM
1994 NORRA SKÅNSKA REGEMENTET OCH KRISTIANSTADSBRIGADEN (PB 26) LÄGGS NED
1994 SÖDRA UNDERHÅLLSREGEMENTET ORGANISERAS
2000 SÖDRA MILITÄROMRÅDESSTABEN OCH 13.FÖRDELNINGSSTABEN LÄGGS NED
2001 SÖDRA UNDERHÅLLSREGEMENTET AVVECKLAS OCH I KRISTIANSTAD ÅTERSTÅR ENBART HEMVÄRNET FÖR STADENS FÖRSVAR
Framför Stora Kronohuset stå två äldre kanoner

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM