Registerkort Nr L33

Minnessten över J H Roman

Land                                       SverigeL33

Kommun (motsv)             Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Tivoliparken Kristianstad
GPS-angivelse:                    N56°01’40” E14°09’15”

Inventerad
Namn:                                       Hugo Nystrand
Datum:                                      2016-03-04

Historia
Johan Henrik Roman
föddes 1777-04-19 på Haraldsmåla sätesgård i Ryssby (Kalmar), son till major Anders Roman och Dororoth Grahl. Död 1854-01-16 i Kristianstad.
Underlöjtnant vid Kongl Artilleriregementet 1788-01-29, placerad Wendes artilleriregemente 1794-06-23, stabslöjtnant 1801-10-26, kapten och regementskvartermästare 1809-04-19, major NHoV 1816-03-05, major i regementet 1820-12-15 överstelöjtnant i armén 1823-07-04, överste i armén 1833-06-15. Avsked 1844-12-12.
Deltog i kriget i Pommern 1807 som chef 2.fästningsbatteriet, kompanichef 1815, bataljonchef 1820. Kommendant i Kristianstad 1844-1854 (Utdrag ur Kungl Wendes artilleriregementes officerskår 1794-1972 regementsofficerskår 1972-1983)

Ägare
Namn:                                    Kristianstad kommun
Adress:                                   291 80 Kristianstad
Tfnnr:                                      044-13 50 00
Mail-adress:                          kommun@kristianstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                  –
Renovering (vid behov):   –

Vårdare
Namn:                                        Kristianstad kommun
Adress:                                       291 80 Kristianstad
Telefon:                                      044-13 50 00
Mail-adress:                              kommun@kristianstad.se

Övrigt
Larifari, Kristianstads historiekrönikör på 1800-talet skriver att överste Roman ”var den förste som satte murbräckan till den fästningsvall, som, liken kinesisk mur, omgärdade den innestängda staden, och gjorde en liten öppning i samma mur, ett slags port till den strax utanför befintliga så kallade kommendantsängen, bevuxen med frodigt gräs och derföre af Romans företrädare använd som betesmark, men av denne liberale kommendant upplåten till allmän promenad åt stadsboarne, sedan den blifvit ordnad till park med planteringar och anlagda gångar. Visserligen var anläggningen ännu helt anspråkslös, endast en liten beskuggad fläck, dit man kunde begifva sig från stadens qvalm och andas frisk luft, utan att behöfva draga genom de egentliga stadsportarne och nödgas insupa de mindre behagliga odörerna från fängelsehvalven. På en liten kulle i ängen uppförde den gode öfversten en anspråklös paviljong som ännu  finns qvar ( år 1882, författarens anm) såsom ett minne af den hederlige kommendanten, och kallas än i dag Romanns holme.” (Utdrag ur Kungl Wendes artilleriregementes historia 1794-1994)
Text: ”TILL MINNE AV TIVOLIS GRUNDARE ÖVERSTE J. H. ROMANN. KOMMENDANT I CHRISTIANSTAD 1839-1854. RESTES DENNA STEN AV FÖRENINGEN GAMLA CHRISTIANSTAD ÅR 1962.”
Informationsskylt    Nej

Projektet har finansierats av SvMM