Registerkort Nr L15

Minnessten över Skånska kavalleriregementet

Land                                         SverigeL 15

Kommun (motsv)             Ljungbyhed

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Framför Flygarhallen i  husarlägret
på Ljungbyhed
GPS-angivelse:                      56°4’44.12″N 13°13’54.89″E

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Christian
Braunstein
Datum:                                      2016-02-20

Historia
Regementet härstammar från ett kavalleriregemente som 1658 sattes upp i den då nya svenska provinsen Skåne. Vid denna tid var inte regementets namn officiellt fastslaget och olika namn förekom under de första åren, till exempel: Leijonhufvuds regemente, Skånska ryttarna, Lybeckers ryttare, Skånska kavalleriet och Gyllenstiernas skånska ryttare. Därefter blev 1686 Norra skånska kavalleriregementet det officiella namnet, ett namn som även det delvis hade varit i bruk sedan några år tidigare. Trots att regementet ofta betecknades som ”skånska” ryttare, fick inte skåningar rekryteras dit förrän 1698 på grund av att skåningarnas lojalitet mot svenska kronan ansågs osäker. Regementet kom också redan från 1658 att användas mot friskyttar och snapphanar på den skånska landsbygden. Fyra kompanier överfördes år 1660 till Jämtland för att där ingå i Bohus-Jämtlands kavalleriskvadron, en föregångare till Norrlands dragonregemente. Efter fredssluten 1660 kom många av regementets ryttare att erhålla gårdsbruk på kronohemman i de norra delarna av Skåne, vilket också kom att leda till många slitningar med lokalbefolkningen. Norra skånska kavalleriregementet blev indelt 1680 med rusthåll i norra och västra Skåne. Ryttarna blev nu böndernas sventjänare och underordnade, vilket kom att leda till att förhållandet mellan de svenska ryttarna och den skånska lokalbefolkningen efterhand förbättrades avsevärt. Regementet övades från 1690 på Ljungbyhed i nordvästra Skåne. År 1801 namnändrades regementet till Skånska linjedragonregementet, ibland benämnt Skånska lätta dragonregementet. År 1807 namnändrades regementet igen till Skånska husarregementet, vilket namn det behöll till 31 december 1927. Regementet deltog i flertalet av Sveriges krig efter 1658. Av viktigare slag och drabbningar där man tagit del kan nämnas: Fehrbellin 1675, Landskrona 1677, Fraustadt 1706, Poltava 1709 och Leipzig 1813. År 1898 förlades Skånska husarregementet med regementsstab och stamskolor i de av Kronprinsens husarer lämnade kaserner i Helsingborg, och 1912 togs dess nya kaserner på Berga i bruk. Från 1908 var fyra skvadroner av regementet förlagda till Helsingborg och fyra i Landskrona och två skvadroner i Uppsala. År 1912 flyttades 5:e skvadron från Landskrona till Helsingborg. Enligt ett regeringsbeslut 1925 skulle Sveriges kavalleriförband minskas från 50 till 12 skvadroner. Skånska förband drabbades särdeles hårt. Skvadronerna i Landskrona slogs samman med dem i Helsingborg efter regementsövningarnas slut i november 1926 och detachementet i Uppsala drogs in och lades ned 1927. Den 1 januari 1928 slogs officiellt Skånska husarregementet (K 5), Skånska dragonregementet (K 6) och Kronprinsens husarregemente (K 7) samman och bildade ett nytt regemente i Helsingborg. I praktiken avvecklades K 6 och K 7, med (K 2)an gamla K 5 förminskades kraftigt till att endast utgöra stab och fyra skvadroner och blev Skånska kavalleriregementet (K 2). Regementet var förlagt till Berga kasern i Helsingborg. Regementet omorganiserades 1942 till Skånska pansarregementet (P 2) och förlades till Hässleholm, då Helsingborgstrakten inte medgav tillräckligt utrymme eller eljest var lämplig för ett pansarregementes övningar. Då det ansågs förenat med vissa fördelar att utnyttja de frilagda förläggningslokalerna i Helsingborg beslöts att Skånska kavalleriregementet skulle återuppsättas inom kavalleriets befintliga kader av personal och hästar. Det bildades därför ur delar av Livregementets husarer (K 3), och Norrlands dragonregemente (K 4) och var organiserat 1946. Regementet avvecklades dock slutligen 1952. Ljungbyhed är beläget i Riseberga socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Riseberga landskommun. Ljungbyhed var först övningsplats för Norra skånska infanteriregementet fram till 1923 och för de tre skånska kavalleriregementena fram till 1927. Därefter övade Skånska kavalleriregementet (K 2).. Från 1925 blev Ljungbyhed även förläggningsplats för 5:e flygskolekåren, sedermera Krigsflygskolan (F 5). Armén försvann från Ljungbyhed 1952 och Krigsflygskolan vid flygvapnet flyttade till Ängelholm 1998.

Ägare
Namn:                                       PEABAB
Adress:                                      Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv
Tfnnr:                                        0431-890 00 (vx)

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Krans på minnesdag – 500 kr/år
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Skånska dragonernas kamratförening
Adress:                                      c/o Mac Persson, Alfavägen 18, 281 43 Hässleholm
Telefon:                                     070 810 14 72
Mail-adress:                             skanskadragonerna@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av grå granit med infälld medaljong av koppar med regementets vapenbild, rest år? Minnesmärket är inhägnat med kätting och stenstolpar.
Text: KUNGL SKÅNSKA KAVALLERIREGEMENTET UPPSATT ÅR 1658 VAR HÄR ÖVAT FRÅN 1690
Informationsskylt    Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten