Registerkort Nr L07

Minnessten över Norra skånska infanteriregementets personal 1939-45

Land                                         SverigeL 07

Kommun (motsv)               Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Omedelbart utanför staketet
S f d Norra skånska regemen-
tets kanslihus
GPS-angivelse:                    56° 2’48.34″N 14° 8’47.60″E

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2016-02-19

Historia
Norra skånska infanteriregementet uppsattes 1811 och dess förste regementschef var Georg Carl von Döbeln. Regementet deltog i 1813 års fälttåg i Tyskland och 1814 års i Norge. Norra skånska infanteriregementet skapades genom en extra rotering i Kristianstads län och bestod från början av en styrka av 1.244 man. Från 1816 blev dock regementet indelt och styrkan nedsattes till 1 000 man, samtidigt som roteringen utsträcktes till att omfatta delar av Malmöhus län. Regementet vapenövades på Kvidinge hed och Bonarps hed, men från 1831 på Ljungbyhed och flyttades 1923 till nybyggda kaserner i Kristianstad. År 1928 ändrades förbandsbeteckning till I 6 med bibehållet namn. En förbandsbeteckning man tog över efter Västgöta regemente, som lades ned året innan. År 1963 omorganiserades Norra skånska infanteriregementet till pansarregemente med namnet Norra skånska regementet (P 6). Regementet satte upp en pansarbrigad, Kristianstadsbrigaden (PB 26), inom Södra militärområdet. År 1975 sammanslogs regementet med Kristianstads försvarsområde till försvarsområdesregemente P 6/Fo 14. Genom försvarsbeslutet 1992 beslutades det att regementet med brigad skulle avvecklades den 30 juni 1994.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Kristianstad kommun
Adress:                                      291 80 Kristianstad
Tfnnr:                                         044-13 50 00
Mail-adress:                             kommun@kristianstad.se

Kostnader

Vård, skötsel/år:                     Krans 05-29 (Veterandagen) – 500 kr/år
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Norra skåningarna
Adress:                                       c/ o Claes-Göran Andersson, Hjulhusvägen 24, 291 47
Kristianstad,
Telefon:                                     076 373 35 81
Mail-adress:                             claes-g.andersson@glocalnet.net

Övrigt
Minnesmärke av gråsten från Balsberget, rest (uppsatt) på regementets  högtidsdag 1947-09-13. Stenen bär regementets vapenbild
Text: TILL HÅGKOMST AV PERSONLIGA OFFER FÖR FÄDERNESLANDETS FRIHET UNDER TJÄNST VID KUNGL.NORRA SKÅNSKA INF:REG:TET 1939-1945
Informationsskylt    Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten