Registerkort Nr L04

Minnessten över Norra skånska regementet

Land                                         Sverige

Kommun (motsv)             Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Framför f d Norra skånska regementets
kanslihus
GPS-angivelse:                    N56° 2’50.04″ E14° 8’46.67″

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                     2016-02-18

Historia
Norra skånska infanteriregementet uppsattes 1811 och dess förste regementschef var Georg Carl von Döbeln. Regementet deltog i 1813 års fälttåg i Tyskland och 1814 års i Norge. Norra skånska infanteriregementet skapades genom en extra rotering i Kristianstads län och bestod från början av en styrka av 1.244 man. Från 1816 blev dock regementet indelt och styrkan nedsattes till 1 000 man, samtidigt som roteringen utsträcktes till att omfatta delar av Malmöhus län. Regementet vapenövades på Kvidinge hed och Bonarps hed, men från 1831 på Ljungbyhed och flyttades 1923 till nybyggda kaserner i Kristianstad. År 1928 ändrades förbandsbeteckning till I 6 med bibehållet namn. En förbandsbeteckning man tog över efter Västgöta regemente, som lades ned året innan. År 1963 omorganiserades Norra skånska infanteriregementet till pansarregemente med namnet Norra skånska regementet (P 6). Regementet satte upp en pansarbrigad, Kristianstadsbrigaden (PB 26), inom Södra militärområdet. År 1975 sammanslogs regementet med Kristianstads försvarsområde till försvarsområdesregemente P 6/Fo 14. Genom försvarsbeslutet 1992 beslutades det att regementet med brigad skulle avvecklades den 30 juni 1994.(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                       Akademiska hus
Adress:                                      Ole Römers väg 2, 223 63 Lund
Tfnnr:                                         046-31 13 99
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    Krans 05-29 (Veterandagen) – 500 kr/år
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Norra skåningarna
Adress:                                      c/ o Claes-Göran Andersson, Hjulhusvägen 24, 291 47
Kristianstad,
Telefon:                                    076 373 35 81
Mail-adress:                            claes-g.andersson@glocalnet.net

Övrigt
Minnesmärke av röd Vångagranit. rest (uppsatt) år 1994-06-30 i samband med regementets nedläggning. På stenen regementets vapenbild och valspråk:
Ära – Skyldighet – Vilja
Text: KUNGL. NORRA SKÅNSKA INFANTERIREGEMENTET UPPSATT 1811 AV G.C. von DÖBELN.

NAPOLEONKRIGEN 1812-1814. MÖTESPLATS LJUNGBYHED. SCHLESWIG 1849-1850. ÅTER TILL KRISTIANSTAD 1915, KASERNER I NÄSBY 1923. PANSARREGEMENTE 1963, NORRA SKÅNSKA REGEMENTET LADES NED 1994. I 24   I 6   P 6   P 6/FO 14
Informationsskylt    Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten