Registerkort Nr K12

Minnessten över Oscarsvärn i Karlskrona

 Län                                     Blekinge

Kommun (motsv)         Karlskrona

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:             Oscarsvärn Karlskrona kommun
GPS-angivelse:               56°11’7.66″N 15°37’4.94″E

Inventerad
Namn:                                  Carl-Gustav Petersson och Astor Engqvist
Datum:                                 2017-06-14

Historia
Oscarsvärn ingick i Karlskrona fästnings landfront för skydd av den nya örlogsbasen. På norra Wämö påbörjades på 1720-talet anläggningar vid Hvita Krog.
På 1860-talet påbörjades en omfattande ombyggnad av Västra Hästholmen, samtidigt som Kungsholmen försågs med pansarbatterier. Vidare påbörjades en omfattande utfyllnad av inloppen till Karlskrona, så kallade försänkningar. Slutligen skedde en omfattande ut- och ombyggnad av befästningarna vid Hvita Krog, som nu fick namnet Oscarsvärn.
I kungligt brev den 20 januari 1893 fastställs det, att det i Karlskrona skulle uppsättas en artillerikår motsvarande den som satts upp i Vaxholm 1889. Carlskrona Artillerikår, som förbandet kom att heta, tillhörde sjöförsvaret. Vaxholmskåren tillhörde däremot lantförsvaret. Det blev artillerikåren, som kom att bemanna forten vid och i Karlskrona. Artillerikåren bestod till en början av 4 kompanier, två på Kungsholmen och ett på vardera Västra Hästholmen och Oscarsvärn.
Området överläts av militären till Karlskrona kommun år 1965

 Ägare
Namn:                                 Blekinge museum
Adress:                                Borgmästargatan 21, 371 35 Karlskrona
Tfnnr:                                    0455-30 49 60
Mail-adress:                       karlskrona.kommun@karlskrona.se

Kostnader
Vård, skötsel/år                  –
Renovering (Vid behov)  –

Vårdare
Namn:                                 Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit                                            Text: Se bild
Informationsskylt: Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten