Registerkort Nr I31

Gravkvarter och minnessten (P 18) med 23 gravar på Visby norra kyrkogård

Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Östra sidan av Norra Kyrkogården i Visby
GPS-angivelse:                     N57°39’25.88″ E18°18’54.95″

Inventerad
Namn:                                      Claes och Eva Grafström
Datum:                                     2017-07-31

Historia
Norra kyrkogården invigdes den 6 augusti 1916 av biskop von Scheele, Kyrkogården ritades av trädgårdsdirektör Wilhelm Ekman, verksam vid Stockholms Norra begravningsplats och gavs en tysk-engelsk utformning med slingrande gångar som utgår från en central plats. 1920 fick Gotlands regemente ett kvarter som garnisonskyrkogård.
Den militära delen av kyrkogården finns registrerad på en ritning från VII. milot i februari 1918. Den är uppdelad i två kvarter, det nordöstliga för Artilleriet och det sydvästra för Infanteriet. Bägge kvarteren har sin första grav daterad 1918 och det senaste året, som någon är gravsatt här, är 1944.
När kyrkogården invigdes låg Garnisonskyrkogården i det sydöstra hörnet, rakt öster om huvudingången. Efter det har Kyrkogården utökats söderut (1967).
Vid tiden för denna begravningsplats inrättande, fanns det ingen skyldighet för ”Kronan” att betala transporten av den döde till hemorten.
Behovet uppstod säkert i och med 1901 års härordning då fastlandssoldater gjorde värnplikten på Gotland.

Ägare
Namn:                                        Visby Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltning
Adress:                                      Peder Hardings väg 14, 621 45 Visby
Tfnnr:                                         0498-20 68 80
Mail-adress                              visby.domkyrko@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
En minnessten över Gotlands trupper restes 1922
Text under Gotlands vapen i relief: GOTTLANDS TRUPPER    STENEN RESTES 1922
Från och med 1916 kunde jordfästning ske på Gotlands truppers kyrkogård.
Även anställda, civila och militära kunde begravas här.
Området är omgärdat av 14 stolpar i kalksten med målad järnkedja.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten