Registerkort Nr I16

1986 Minnestavla över Gotlands luftvärnskår på Korsbetningen i Visby

 Län                                             Gotland

Kommun (motsv)                Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På väggen till A 7 f d kasern (nuvarande Skatteverket)
GPS-angivelse:                      57°37’58.59″N 18°17’58.96″E

Inventerad
Namn:                                       Rutger Edwards
Datum:                                      2017

Historia
Luftvärnsutbildningen i Visby startade på A 7 1935 som befälsutbildning och 1936 påbörjades värnpliktsutbildning med en värnpliktskontingent på c:a 75 man. Under åren 1940-1943 tillhörde luftvärnet på Gotland KA 3 i Fårösund.
1 oktober 1943 övertog Lv 3 i Stockholm arméluftvärnet på Gotland och 1 april 1944 uppsattes Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland , Lv 3 G, som blev före-gångaren till det självständiga Lv 2. Utbildning skedde på 7,5 cm lvkanon samt 20 och 40 mm automatkanon.
Den 1 april 1952 överfördes batteriet till Lv 2 i Linköping och fick följaktligen benämningen Lv 2 G. Värnpliktskontingenten hade utökats till mellan 90 och 120 man. Av beredskapsskäl utökades värnpliktskontingenten i början av 1960-talet till c:a 200 man och batteriet omvandlades därför den 1 april 1962 till division om stab och två batterier. I samband med att moderförbandet Lv 2 i Linköping lades ner, blev Lv 2 G fr.o.m 1 april 1963 ”nya” Lv 2 – Kungl. Gotlands luftvärnsdivision. Utbildning skedde på 20 och 40 mm automatkanon. 1 juli 1968 ändrades namnet till Kungl. Gotlands luftvärnsbataljon.
1969 steg Lv 2 in i robotåldern då utbildning 1969/70 skedde på robot 69 Redeye. 1978 omlokaliserades grundutbildningsbataljonen från Korsbetningen och A 7 till Visborgsslätt och P 18 och samma år påbörjades grundutbildning på robot 70. 1983 flyttade förbandsledningen också till Visborgsslätt. Värnpliktskontingenten hade i mitten av 1970-talet ökats till 230-250 man. 1993 påbörjades utbildning på robot 90.
1 juli 1994 ändrades namnet en sista gång till Gotlands luftvärnskår. Som en följd av försvars-beslut 2000 lades Gotlands luftvärnskår ner 31 augusti 2000. Traditionerna förs vidare av Luftvärnsregementet i Halmstad.

 Ägare
Namn:                                        Staten (Skatteverket)
Adress:                                      Artillerigatan 11, 621 38 Visby
Tfnnr:                                        0771-56 75 67

Vårdare
Namn:                                       Gotlands Försvarsmuseum
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                             gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

Övrigt
Minnestavla av kalksten uppsatt 1986
Text Vid sidan av luftvärnets truppslagsemblem: INOM OMRÅDET UTBILDADES GOTLANDS LUFTVÄRN 1936 – 1986
Informationsskylt Nej

Rutger Edwards
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten