Registerkort Nr G03

Minnessten över Kronobergs regementes 300 års jubileum i Växjö

 Län                                            Kronoberg

Kommun (motsv)                Växjö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    11-gården
GPS-angivelse:                       N56°52’41.74″ E14°46’56.16″

 Inventerad
Namn:                                         Carl-Gustav Petersson och Astor Engqvist
Datum:                                        2017-03-22

Historia
Regementet har sitt ursprung i de fänikor som sattes upp i Kronobergs län på 1500-talet. År 1616 organiserades dessa enheter tillsammans med andra från närliggande Kalmar län av Gustav II Adolf och bildade Smålands storregemente där tolv av totalt 24 kompanier rekryterades i Kronobergslän. Smålands storregemente bestod av tre fältregementen där Kronobergs regemente var ett. Någon gång runt 1623 splittrades storregementet permanent och bildade tre mindre regementen där Kronobergs regemente var ett. Ett troligt datum för bildandet av regementet är den 16 april 1623. Regementet deltog 1709 i slaget vid Poltava där det led stora förluster, och den 1 juli föll hela regementet i fångenskap i samband med kapitulationen vid Perevolotjna. Kronobergs regemente återuppsättas i Sverige samma år. Kalmar regemente var ett av de ursprungliga 20 svenska infanteriregementen som nämns i 1. Regementets första befälhavare var Patrick Ruthven. Regementet gavs beteckningen I 11 (Infanteriregemente 11) år 1816. I samband med OLLI-reformen, vilken genomfördes inom försvaret åren 1973–1975 kom staben för Kalmar försvarsområde bli gemensam med staben för Kronobergs försvarsområde. Dessa två försvarsområdesstaber sammanslogs med Kronobergs regemente, vilket från den 1 juli 1974 bildade försvarsområdesregementet I 11/Fo 16/18. Genom försvarsutredning 88 stod det klart att skulle fyra brigadproducerande regementen avvecklas. Då regeringen ansåg att Norra Smålands regemente hade goda samövnings- och samträningsmöjligheterna inom Eksjö garnison, föreslogs en avveckling av Kronobergs regemente som utgjorde en solitär i Växjö. Kvar i Växjö skulle en försvarsområdesmyndighet organiseras. Avvecklingen av grundutbildningen i Växjö skulle vara helt genomförd den 30 juni 1992. Vidare kom försvarsområdesstaben för Kalmar försvarsområde avskiljas från regementet, och bildade en egen stab i Kalmar den 1 juli 1990. Den 16 maj 1992 hölls en ceremoni över att grundutbildningen nu skulle upphöra vid regementet. Vid ceremonin närvarade bland andra chefen för armén Åke Sagrén, militärbefälhavaren Gustaf Welin samt landshövdingen Sten Wickbom.
Den 1 juli 1992 antog regementet en ny form, i form av en försvarsområdesmyndighet ledd av en försvarsområdesbefälhavare. Regementet fråntogs numreringen I 11, och kom endast att bära beteckningen Fo 16. Genom försvarsbeslutet 92 återfick regementet beteckningen I 11. Detta då samtliga försvarsområdesregementen avskildes från brigaden, och antog den 1 juli 1994 samma organisation som Kronobergs regemente. Inför försvarsbeslutet 1996 föreslogs en ny försvarsområdesindelningen, vilket innebar att tre december 1997. De tre staber som föreslogs för avveckling återfanns i Kalmar, Växjö och Ystad. Gällande staberna i Växjö och Kalmar föreslogs de tillsammans med staben i Eksjö att bilda ett gemensamt försvarsområde. Regementet höll sin avvecklingsceremoni den 24 augusti 1997, och avvecklades officiellt den 31 december 1997.

Ägare
Namn:                                       Växjö kommun ????
Adress:                                      Västra Esplanaden 18, 352 31 Växjö
Tfnnr:                                         0470-410 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kungl Kronobergs regementes kamratförening
Adress:                                       c/o Karl Johan Krantz, Bråth, 360 30 Lammhult
Telefon:                                     0472-75000
Mail-adress:                             karl@kjkrantz.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1923
Text: ÅT MINNE AV DEM SOM FÖRDÖMLIGT I SMÅLANDS FOTFOLK OCH FRÅN 1623 UNDER KUNGL KRONOBERGS REGEMENTES FANOR TROGET TJÄNAT KONUNG OCH FÄDERNESLAND RESTES VÅRDEN 1923
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten