Registerkort Nr. FI44

1790 Minnesmärke över fredsavtalet i Värälä 

Land                                      FinlandFi67

Kommun (motsv)           Kouvola

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               5 km SSV Kouvola
järnvägsstation
GPS-angivelse:                 N 60°49’20.96″        E 26°40’40.43″

Inventerad
Namn:                                    Claes och Eva Grafström.
Datum:                                   2015-07-03

Historia
Freden i Värälä slöts mellan Sverige och Ryssland 14 augusti 1790 i Värälä by, Elimä socken vid mynningen av Kymmene älv i Nyland Finland
Gustav III:s ryska krig hade pågått sedan 1788. Från april 1789 hade strider böljat av och an genom Värälä, mellan de svenska och ryska styrkorna. Svenskarna leddes först av C.G. Armfeldt, senare tidvis av kungen själv. Den 21 maj 1790 besattes det dagen förut av ryssarna, efter deras nederlag vid Keltis, brända Värälä, under generalmajor Pauli, som intog ett befäst läger vid det strax i väster liggande Kungsberget. På Värälä slätt, mellan båda lägrens förposter, slöts alltså 14 augusti 1790 den fred, som ändade 1788-90 års krig emellan kusinerna Gustav III och Katarina II. Freden ratificerades på slottet Tsarskoje Selo, utanför Sankt Petersburg, den sjuttonde, och i svenska lägret vid Värälä 19 augusti. Svensk underhandlare var Gustaf Mauritz Armfelt, rysk var Otto Henrik Igelström
Den svenska segern i slaget vid Svensksund hade säkrat grunden för fredsslutet, i synnerhet som Katarina II hade andra politiska bekymmer i Europa, bland annat med det
Osmanska riket med vilket Ryssland var i krig åren 1787-1792. Genom freden säkrades allt på samma fot som i freden i Åbo 1743; ingendera hade vare sig vunnit eller förlorat markområden. Dessutom försäkrades att Ryssland fortsättningsvis skulle avhålla sig från all inblandning i Sveriges inre angelägenheter. Ryssland hade erhållit denna rätt genom
Freden i Nystad 1721. Efter Gustav III:s övertagande av regeringsmakten genom statskuppen 1772, hade denna rätt betraktats som en tom bokstav, men freden i Värälä bekräftade formellt Sveriges fulla suveränitet.
Minnesdag: 08-14.

Ägare
Namn:                                            Kouvola stad
Adress:                                           Hallituskatu11, 45100 Kouvola
Tfnnr:                                             286–895-0-15
Mail-adress:                                 www.kouvola.fi

Kostnader
Vård,skötsel/år:                          –
Renovering:                                 –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärket består av en naturhäll av granit som rests i närheten av Gustaf II:s läger. På den flata ovansidan finns en inhuggen text. Tiden för avtäckningen är inte exakt känd, men sannolikt skedde den under första hälften av 1800-talet. Minnesmärket är en skyddad fornlämning.
Höjd 0,6 m, bredd 1 m och djup 0,6 m.Fi67b
Text: HÄR AFSLUTADE GUSTAF III FREDEN MED CATHARINA II DEN 19 AUGUSTI 1790
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser