Registerkort Nr. FI39

Minnessten över slaget 1790 vid Svensksund på Sveaborg, Helsingfors 

Land                                           Finland

Kommun (motsv)                 Helsingfors

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     150 m NO Sveaborgsmuséet
GPS-angivelse:                        N60° 8’39.05″ E24°59’11.22″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2022-05-12

Historia
Slaget vid Svensksund, även kallat andra slaget vid Svensksund, var ett sjöslag mellan en svensk och rysk flotta. Det ägde rum i Svensksund (finska Ruotsinsalmi, ryska Rochensalm) utanför nuvarande staden Kotka vid Finska vikens nordöstra kust den 9 juli 1790,som en del av Gustav III:s ryska krig. Det utkämpades mellan flottor som nästan helt bestod av årdrivna fartyg (galärer, schebecker, ”skärgårdsfregatter” och kanonslupar). Det blev också det sista större sjöslaget där galärer deltog. Den svenska styrkan låg i en defensiv position vid Svensksund medan den ryska styrkan försökte anfalla och med ett slag förinta den svenska skärgårdsflottan. Det anses vara Sveriges största marina seger någonsin och var en direkt orsak till att kriget kort därefter avslutades genom ett för Sverige fördelaktigt fredsfördrag. Med tanke på antalet krigsfartyg som deltog i slaget betraktas sjöslaget också vara det allra största i Östersjöns historia Efter slaget vid Hogland tog ryssarna initiativet och spänningarna i Sverige ökade. Det första slaget vid Svensksund den 24 augusti 1789 hade slutat med ett stort svenskt nederlag. Den svenska flottan hade bara några dagar innan slaget lyckats bryta sig ut ur Viborgska viken i det som senare kallats Viborgska gatloppet. Under direkt ledning av svenske kungen Gustav III hade nu man samlat skärgårdsflottan i Svensksund utanför nuvarande staden Kotka i Finland. Den 5 juli var de årdrivna fartygen i skärgårdsflottan på plats i Svensksund. Kungen ville ta upp striden igen men många officerare motsatte sig det. Överstelöjtnant Carl Olof Cronstedt som anlänt med sin pommerska eskader stöttade kungen kraftigt och utnämndes till flaggkapten. Den ryska flottan leddes av den tyske prinsen Karl av Nassau-Siegen. Striden inleddes på flyglarna. Ryssarna sökte ett avgörande på sin vänstra flygel men svenskarna gick till motanfall och lyckades till sist vid 11-tiden bryta sig igenom med svåra ryska förluster som följd. Bland annat sänktes ryssarnas flytande batteri samt flera ryska galärer. Därefter kom man även åt att beskjuta de stora ryska fartygen i mitten som nu trängdes allt närmare varandra. Den svenska vänstra flygeln var mycket stark och vid 15-tiden lyckades den kringgå fienden genom det grunda sundet mellan Kutsalö och Lehmäsaari och anfalla den ryska högern i ryggen. Nassau begick då sitt ödesdigra misstag då han beordrade sin högerflygel att möta detta anfall. Denna rörelse i den ryska högra flygeln uppfattades som en reträtt och spred sig till de övriga ryska skeppen och förorsakade omfattande oordning i leden. Den ryska centern som var invecklad i hårda strider stod nu isolerad. Samtidigt utsattes den vänstra ryska flygeln under Slissov för ett hårt angrepp av den svenska vänstra flygeln. Den ryska flottan sköts sönder och samman och vid 16-tiden började de ryska fartygen att fly. Strider pågick tills mörkret föll. Under reträtten förliste många ryska fartyg och ett stort antal strök flagg. Svenska fartyg förföljde de flyende ryska fartygen ännu nästa morgon. De ryska förlusterna var mycket omfattande och uppgick till ca 60 fartyg, en tredjedel av flottan och cirka 9 500 man varav 6000 togs till fånga. Förlusten var en katastrof för ryssarna. Sverige förlorade endast ca 700 man i döda och sårade samt sex galärer. Den svenska segern vid Svensksund förändrade radikalt det politiska läget. De avbrutna fredsförhandlingarna kunde återupptas och fred slöts med Ryssland i Värälä i Finland den 14 augusti 1790. Kort därpå kunde den obesegrade kungen återvända till Sverige såsom “fredens återställare”.

Ägare
Namn:                                     Helsingfors stad
Adress:                                    Norra Esplanaden 11-13, PB 1, 00009 Helsingfors
Tfnnr:                                      +358 9 310 1691
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                  –
Renovering (vid behov):   –

Vårdare
Namn:                                    Förvaltningsnämnden för Sveaborg
Adress:                                   Sveaborg C 90, 00190 Helsingfors
Tfnnr:                                     +358 9 295 338 300
Mail-adress                           kirjaamo@suomenlinna.fi

Övrigt
Minnesmärket restes 1933 på Sveaborg av Ehrensvärd-samfundet och Pro Helsingfors-stiftelsen. Sveaborg var bas för flottan under striden vid Svensksund på 1700-talet. Finlands sjöstridskrafter firar sin årsdag på dagen för striden vid Svensksund. Birger Brunila var arkitekt och arbetade i samma byrå som W.G. Palmqvist. Han reste mycket och verkade senare som stadsplanerare i Helsingfors. Brunila har planerat bostadshus, fabriker och minnesmärken.
Text: På framsidan under Gustaf III monogram: RUOTSINSALMI. 17 9/7 90. Svensksund
På baksidan: SVBSIDIIS LEGATI TALLBERGIANI PRO HELSINGFORS MONVMENTVM EREXIT SOCIETAS EHRENSWÄRD A.D. MCMXXXIII
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten