Registerkort Nr FI118

Minnessten över kadettskolan 1819 i Haapaniemi, Rantasalmi

 Land                                        Finland

Kommun (motsv)               Rantasalmi

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Kadettparken 12 km VNV Rantasalmi
GPS-angivelse:                      N62°05’56.0″ E28°04’28.9″

Inventerad
Namn:                                       Ahti Kannisto, Kadettikunta (Kadettkåren)
Datum:                                      2022-05-30

Historia
Den 20 mars 1779 hade chefen för Savolaxbrigaden, överste Georg Magnus Sprengtporten (Yrjö Maunu Sprengtporten), tagit initiativ till och fått Gustav III tillstånd att inrätta en militärskola för att tillgodose behovet av officerare i Savolax och Karelen. Sålunda inledde Haapaniemi kadettskola sin verksamhet den 1 augusti 1780 i Kuopio. Skolan flyttade till Haapaniemi, Rantasalmi den 1 maj 1781, då skolbyggnaderna som Sprengtporten hade planerat blev färdiga. Rantasalmi.
År 1791 ändrades skolans namn till Haapaniemi Kadettskola, och den verkade under detta namn fram till 1808, då skolans verksamhet upphörde i och med utbrottet av finska kriget. Skolans namn ändrades till Haapaniemi fältmäteriskola 1812, när skolan återupptogs efter kriget. Den verkade fortfarande i samma lokaler som kadettskolan, och utbildade till en början lantmätare och från 3 april 1816 igen officerare. Skolans lokaler brann ner den 27 september 1818 och detta var en av anledningarna till den slutgiltiga nedläggningen av skolan den 27 maj 1819.
Den mest kända personen från Haapaniemi är förmodligen Finlands förste militärpedagog, överstelöjtnant Samuel Möller, som tjänstgjorde vid Haapaniemi kadettskola 1779–1800. Han var rektor för skolan 1782–1800 och åter som lärare 1812–1814. Möller skaffade sig ett rikstäckande rykte som en skicklig pedagog och en föredömlig utbildare av kadetter.
Kadettkårens valspråk lyder ”Constantem decorat honor Heder är den uthålliges lön

 Ägare
Namn:                                        Tills vidare okänd
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit uppsatt i Kadettparken.
Under 225-årsjubileumshelgen för den finska officersutbildningen 2004 fick en del av strandparken längs Ohitustie i Rantasalmi namnet Kadettipuisto. Mitt i parken ligger en sten hämtad från Haapaniemi, den ursprungliga platsen för kadettskolan. En plakett med parkens namn är fäst på stenen. Äppelträd av märket Kadetti har planterats längs stigen som leder till stenen. Parken kantas av stigar uppkallade efter kända personer från kadettskolan: Yrjö Maunu Sprengtportens stig, Samuel Möllers stig samt Otto Carl von Fieandts stig.
Text under Kadettkårens emblem och över Savolax vapenbild: TÄLLÄ PAIKALLA TOUNI SUOMEN ENSIMMÄINEN SOTAKOUL. HAAPANIEMI 1779-1819. HÄR VERKADE FINLANDS FÖRSTA KRIGSSKOLA
Informationsskylt Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten