Registerkort Nr C23

2003 Minnessten över Upplands flygflottilj i Uppsala

Län                                            Uppsala

Kommun (motsv)               Uppsala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Inom LSS (fd F 16) garnisonsområde 100 m V kasernvakten.
GPS-angivelse:                    59.88757°N 17.602302°E

Inventerad
Namn:                                        Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-10-24

Historia
Genom försvarsbeslutet 1942 vilken antogs av riksdagens den 17 juni 1942, angavs Flygvapnet att nio nya flygflottiljer skulle sättas upp mellan åren 1942 och 1947, där en jaktflottilj skulle förläggas till Uppsala. Beslutet innebar att staten övertog Ärna gård tillsammans med Bärby gård, som utgjorde det markområde som togs i anspråk vid nyanläggningen av en flygflottilj.
Den 1 juli 1943 sattes flottiljen upp i Uppsala och i maj 1944 kom dock flygverksamheten igång vid flottiljen, detta då 1:a divisionen bildades, och den 1 augusti samma år bildades 2:a divisionen.
År 1981 överfördes sektoransvaret över Svealand till F 16, detta på grund av ett beslut om avveckling av Västmanlands flygflottilj (F 1). Som en vidare konsekvens av avvecklingen av F 1, kom en jaktdivision överföras från F 1, den så kallade Huvudstadsjakten.
I oktober 1999 offentliggjordes förslaget inför försvarsbeslutet 2000, vilket bland annat föreslog att de två Viggendivisionerna vid F 16 skulle avvecklas senast den 31 december 2004 och att Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20) från den 1 januari 2003 skulle inlemmas i flottiljens organisation. F 16 skulle istället vara en skol- och specialflottilj och skulle överta Flygskolan, som vid den tidpunkten fanns vid Skånska flygflottiljen I december 1999 uppdrog ÖB åt F 16 att påbörja denna omorganisation. I januari 2000 började dock en utdragen och lång diskussion om flottiljens vara eller icke vara. I mars år 2000 föreslog försvarsutskottet att Viggendivisionerna istället skulle avvecklas senast den 31 december 2003. Den 19 december inleddes flottiljens officiella nedläggningsceremoni, med avtäckning av en minnessten nedanför Bergsmässen. Vilket följdes av en överflygning av grupp om fyra JA 37 från F 4.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Luftstridsskolan (LSS)
Adress:                                       Box 645, 751 27 Uppsala
Telefon:                                     018 – 19 60 00
Mail-adress:                             exp-lss@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 2003 med en relief av fyra J35 Draken över en Uppsalasilhuett
Text under vasakärven och riksäpplet: UPPLANDS FLYGFLOTTILJ F 16 1943 – 2003
MINNS OSS SOM VERKADE HÄR
Informationsskylt:  Nej

Ola Jonsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten