Registerkort Nr B71

Gravsten över övlt Kafle på Invalidkyrkogården i Ulriksdal 

Län                                            Stockholm

Kommun (motsv)              Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Sydöst Ulriksdals värdshus i Ulriksdals slottspark
GPS-angivelse:                     N59°23’6″ E18° 1′ 13″

Inventerad
Namn:                                      Claes och Eva Grafström
Datum:                                     2015-04-05

Historia
På Invalidkyrkogården är officerare, underofficerare och manskap begravda, vilka deltagit i Sveriges krig 1788-1814. Begravningsplatsen uppläts 1821 för Kongl. Invalidinrättningen på Ulriksdal. Under loppet av 27 år bodde där 383 invalider, varav omkring 200 också begravdes på Ulriksdal.- officerare, underofficerare och manskap – av vilka de flesta deltagit i Sveriges krig 1788-1790 i Finland och Ryssland,1805-1807 i Pommern, 1808-1809 i Finland och Norge samt 1813-1814 i Tyskland.
När vårdinrättningen på slottet avvecklades 1849 skickades de återstående invaliderna hem till släkten eller överfördes till Danvikens hospital.
Den större gravstenen resters för Kapten Lars David Kafle och hans familj. Kale var administratör och sedermera kommendant för invalidinrättningen. Den mindre är förmodligen hustrun.
Den nuvarande inhägnade delen av kyrkogården anlades 1884 och mäter ungefär 50×50 meter, men den utgör bara en liten del av den ursprungliga kyrkogården.

 Ägare
Namn:                                        Ståthållarämbetet (genom Kungliga Djurgårdens Förvaltning) och Statens fastighetsverk
Adress:                                      Box 27138, 102 52 Stockholm
Tfnnr:                                        08-402 60 00
Mail-adress                              info.kdf@royalcourt.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravmonument av granit rest 1839.
Text stora stenen på järnplatta: HVILORUM FÖR LARS DAVID KAFLE ÖVERSTELÖJTNANT R.S.O. D 1839, MAKA SOPHIA WAHLFELDT D 1866, DOTTER MATHILDA D 1840
Text lilla stenen: S KAFLE
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten