Registerkort Nr B55

Fyra minnestavlor över stupade officerare i kapellet, Karlbergs slott

 Län                                            Stockholm

Kommun (motsv)                Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På väggarna i Karlbergs slottskapell
GPS-angivelse:                      59°20’29.15″N 18° 1’19.01″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2019-05-29

Historia
På Karlbergs slott organiserades 1792 Kungliga Krigsakademin för officersutbildning av kadetter från armén och flottan. Sjökadetternas utbildning flyttades 1868 från Karlberg, som då blev Kungliga Krigsskolan. År 1999 organiserades Militärhögskolan Karlberg som en försvarsmaktsgemensam högskola. Därmed är Karlberg världens äldsta militärakademi med obruten utbildning på samma plats i mer än 200 år. Skolan vid Karlberg, som har bytt namn ett flertal gånger, är en av de starkaste traditionsbärarna inom Försvarsmakten, då särskilt inom armén.
Utbildningen på den treåriga grundläggande officersutbildningen är ett delat ansvar mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten. Från den 1 januari 2008 lyder Försvarshögskolan under Utbildningsdepartementet. De ansvarar för utbildningen på officersprogrammet som ger en yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Efter examen kan kadetten söka anställning i Försvarsmakten med fänriks grad.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress:                            exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Militärhögskolan Karlberg
Adress:                                       107 86 Stockholm
Mail-adress:                             exp-mhsk@mil.se

Övrigt
De tre första minnestavlorna omnämner de officerare som utbildats på Karlberg. De indelas i ”Fallna för fosterlandet” och Fallna i Finland”, ”Fallna i främmande härar” och ”Fallna för freden”. Den fjärde tavlan omnämner de officerare som utbildats vid Militärhögskolan i Östersund och behandlar ”Fallna för freden”.
Minnestavlorna uppsatta och kompletterade efterhand.
Text: År, namn, grad och plats för respektive officer.
Informationsskylt; Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM