Registerkort Nr B13

1887 Minnesvård över förolyckade soldater på Vaxholms nya kyrkogård

 Län                                            Stockholms

Kommun (motsv)               Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Minnesvården är rest på Nya kyrkogården, Vaxholm
GPS-angivelse:                        N59°24’23.77″ E18°20’4.19″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       2015

Historia
Vaxholms fästning Konstapelskolan på Vaxholm startade efter sommarövningarna. På skolan samlades arton artillerister. De första dagarna efter inryckningen hade man avståndsbedömningar, riktövningar och inskjutningsövningar med krevadpatron. Sedan var det dags för skjutning med artilleripjäserna på skjutfältet vid Trälhavet. Skjutningarna skulle genomföras fredagen den 12 augusti. Onsdagen den 10 augusti började förberedelserna. Bland annat rekvirerades ett träskjul. I skjulet skulle man förvara redskap och ammunition innan det flyttades vidare till skjutfältet. På torsdag morgon den 11 augusti reste man redskapsskjulet vid den östra donjonen (bombsäker kasematt) som vetter mot Rindö. Då skjulet var rest, hämtades 300 krevadpatroner. Dessutom lagrades 300 exercisladdningar med totalt 381 kg krut i skjulet. På eftermiddagen började man aptera krevadpatronerna. Eftersom det regnade, bestämde man sig för att arbeta i redskapsskjulet, där man förvarade excercisladdningarna och krevadpatronerna. Apteringen gjordes i tre moment. Först borrade man ett hål i krevadpatronen ner till krutladdningen. Därefter förde man in ett tändrör i hålet för att sedan knyta fast tändröret vid krevadpatronen. Sent på eftermiddagen kl 16.15 fick löjtnant Kihlstedt bud om ett telefonsamtal. Tio minuter senare överlämnade han ansvaret till 2. konstapeln Nr 3 Carlsson och lämnade skjulet. Det var nu sent på eftermiddagen och man började slarva. Bland annat kastade man fram de färdiga patronerna i stället för att langa dem försiktigt. Ibland sparkade man också till dem som ramlat ner från ammunitionshögen, för att de skulle ligga rätt. Detta kan ha bidragit till att krut kom att hamna på golvet i skjulet.  Kl 16.40 var arbetet klart. Fem minuter senare, kl 16.45, exploderade kistorna med krevadpatroner och exercisladdningar.
Löjtnant Kihlstedt rusar dit för att se vad som hänt.  Av skjulet återstår i stort sett ingenting. Efter olyckan spärrades området av. Man tog sig ut för att leta efter överlevande, ta hand om kroppsdelar och uniformspersedlar, som låg spridda på båda sidor om muren och ute i Rindösundet. De som var skadade togs om hand på sjukhuset. Totalt omkom 16 unga artillerister och 3 konstaplar. Flera personer skadades svårt.
Kommendanten överstelöjtnant Wennerholm, inspektören för konstapelskolan kapten de Ron och löjtnant Kihlstedt åtalades. I Krigshovrätten frikändes Wennerholm, de Ron dömdes ansvarig för att han tillåtit att krevadpatronerna förvarades i skjulet till 20 dagars vaktarrest och Kihlstedt dömdes först till fängelse i 2 månader. Senare ändrade Högsta Domstolen domen till disciplinstraff med 30 dagars vaktarrest. Begravningen ägde rum den 15 augusti 1887. Nitton kistor var placerade på en kanonpråm som var dekorerad i svart och vitt och blomsterdekorationer. Pråmen bogserades av ångslupen Jarl mot Nya kyrkogården där jordfästningen ägde rum. Fästningens orkester spelade vid begravningsakten.

 Ägare
Namn:                                        Vaxholms församling
Adress:                                      Hamngatan 25, 185 32 Vaxholm
Tfnnr:                                         08-541 300 03
Mail-adress                              vaxholm.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesvården restes över 19 artillerister som omkom vid en explosion på Vaxholms kastell 1887-08-11. Minnesvården har höjd 300 cm, bredd 90 cm och djup 60 cm. Den är rest på ett stenfundament och är flankerad av två kanonrör som står med mynningarna lodrätt ner mot stenfundamentet. I s tenfundamentets alla hörn vilar kanonkulor.
Text framsidan på en järnsköld: födelseår och namn på de förolyckade (se B54).
Text baksidan: ”FÖRMÄN OCH KAMRATER RESTE VÅRDEN
Informationsskylt: Nej
En minnestavla uppsattes 1967 på Vaxholms kastell (se B54).

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten