Registerkort Nr B01

1625 Minnessten över Erik Dahlberg på Södertäljevägen, Nykvarn

Län                                             Stockholm

Kommun (motsv)               Nykvarn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   120 m Ö korsningen Färgvägen-Södertäljevägen
GPS-angivelse:                       59°11’7.70″N 17°26’38.10″E

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2018-06-13

Historia
Erik Dahlbergh, fram till det att han adlades 1660 Erik Jönsson, född 10 oktober 1625 i Stockholm, död 16 januari 1703 i Stockholm, gravsatt i Turinge kyrka i Södermanland, var en svensk greve, militär, arkitekt och ämbetsman/krigsråd 1677, landshövding i Jönköping 1687–93, fältmarskalk 1693, generalguvernör i Bremen och Verden 1693, generalguvernör i Livland 1696–1702. Han var gift med Maria Eleonora Drakenhielm (1650–80), dotter till generaltullmästare Wilhelm Böös Drakenhielm.
Erik Dahlberg planerade och redigerade det berömda planschverket Suecia antiqua et hodierna (Det forna och nuvarande Sverige), som innehåller ett stort antal kopparstick över svenska slott och städer, där många bygger på Erik Dahlberghs egna teckningar.
Erik Dahlbergh lämnade bland annat efter sig en så kallad dagbok som gavs ut 1913, men som var känd långt tidigare. Boken är skriven i efterhand av Dahlbergh och är därmed mer en självbiografi än en dagbok. Boken fick stor uppmärksamhet och har legat till grund för mycket av den tidigare historieskrivningen kring Dahlbergh. Dock har senare forskning visat att Dahlbergh i stora stycken förskönar och framhäver sig själv och att boken är full av felaktigheter. Ett exempel är hans beskrivning av sin insats vid Tåget över Bält, en efterhandskonstruktion som stämmer dåligt med andra historiska källor.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                      Berglundska stiftelsen
Adress:                                     c/o Tom Ågren, Tjäderspelsvägen 25, 155 30 NYKVARN
Tfnnr:                                        08-550 855 36
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Monumentet restes till 300-års minnet av Erik Dahlbergs födelse 1625 vid infarten till Fjälla hage. Fältmarskalken bodde under slutet av sin levnad på Ströpsta gård som ligger i Turinge socken, och är begravd i Turinge kyrka i det kor han själv ritat. På monumentet som är av sten finns en medaljong med Erik Dahlbergs profil. Både medaljong och stenen är ritade av John Färngren som var överlärare vid Tekniska skolan i Stockholm.
Text: Framsida: ERIK DAHLBERGH, GREFVE, KUNGL RÅD FÄLTMARSKALK, GENERALGUVERNÖR, GENERALKVARTERMÄSTARE, HERRE TILL STRÖPPSTA OCH MÖRBY M.M., DONATOR TILL TURINGE KYRKA,* 10/10 1625 † 16/1 1703
MED DJÄRVA DÅD, SNILLRIKA VERK OCH IDOGT ARBETE GAGNADE HAN SITT LAND.
TURINGEBOR RESTE VÅRDEN 1925
Vänstra sidan: BREST LITOVSK 1657, ITZEHOE 1657, FREDERIKSODDE 1657, TÅGET ÖFVER BÄLT 1658, KRONBORG 1658
Högra sidan: HALMSTAD 1676, LUND 1676, KRISTIANSTAD 1678, RIGA 1700, DÜNA 1701, NEUMÜNDE 1701
Baksidan: Tre öppna kronor
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten