Registerkort Nr A53

1883 Gravmonument över generallöjtnant Eberhard Ernst von Vegesack på Klara kyrkogård

Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)               Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   S:t Klara kyrkogård
GPS-angivelse:                      59°19’52.44″N 18° 3’41.47″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2019-10-25

Historia
Då föräldrarna flyttade från Holland till Sverige 1777, medföljde von Vegesack och blev två år senare page hos Gustav III1784 utnämndes han till kornett vid Livregementet till häst. På denna grad utgick han 1788 i Gustav III:s ryska krig och befordrades inom kort till kapten och skickades på kungens order till Dalarna för att ta befäl över ett kompani av frikåren som skulle agera mot Danmark. Då nämnda kår inom kort upplöstes, upprättade von Vegesack på Gustav III:s befallning en jägarbataljon, med vilken han övergick till Finland och deltog djärvt, nästan på gränsen till överdåd i de följande striderna. Vid krigets slut hade han fortgått till major i armén samt blev kort därefter, 1790överstelöjtnantflygeladjutant och major vid Dalregementet, från vilken plats han tog avsked år 1794.
Vid Gustav IV Adolfs tillträde av regeringen utnämndes von Vegesack till överste och generaladjutant av flygeln. 1800 blev han chef för Savolaxbrigaden och året därefter generaladjutant för den armékår som då samlades i Göteborg mot engelsmännen. 1802 befordrades han till sekundchef för Göta garde och upphöjdes till friherre. De närmast följande åren tjänstgjorde han som generaladjutant för armén och var under konungens frånvaro ledamot av den tillförordnade regeringen. Han förflyttades år 1804 från Göta garde som överste och chef till Västerbottens regemente, vilket han 1806 utbytte mot Älvsborgs regemente. Vid tyska krigets utbrott utnämndes han till befälhavare över den fjärde brigaden och visade under fälttåget prov på stor tapperhet och skicklighet, såsom vid utfallet från Stralsund, rekognosceringen av Frankenfront, erövringen av Lüderhagen samt i reträtten från Ferdinandshof, vid vilket han blev svårt sårad. För sina bedrifter tilldelades han generalmajors rang. 1808 förordnades han till befälhavare över den västra arméns vänstra flygel och ryckte med denna in i Norge men fick omedelbart därefter befallning att som befälhavare för den så kallade svenska fördelningen övergå till Finland, där han deltog i flera bataljer, bland annat i det blodiga slaget vid Oravais.
Den 20 juni 1810 deltog von Vegesack vid kronprins Karl Augusts begravningståg i Stockholm. Han förde denna dag inget befäl och blev ögonvittne till det Fersenska mordet
von Vegesack befordrades till generallöjtnant 1811 och kommenderade under 1813-14 års krig en särskild kår av den förenade norra tyska armén och besegrade bland annat den franska generalen Loison vid Retschow. Samma år kommenderade han en egen arméavdelning vid invasionen av Norge. Där inneslöt han först Fredrikshald och sedan slog han upprepade gånger den norska armén (vid RakkestadAskim m. fl. ställen). Vid svenska arméns omorganisation förordnades han till generalinspektör. Han avled 1818 i Stockholm.
(utdrag ur Wikipedia)    

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Stockholms domkyrkoförsamling
Adress:                                       Stortorget 1, 111 29 Stockholm
Tfnnr:                                          08-723 30 00
Mail-adress                              sth.domkyrko.forsamling@svenskakyrkan.se
Övrigt:
Gravmonument av granit uppsatt år 1883
Text: ERNST VON VEGESACK
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten