Registerkort Nr A51

1821 Gravmonument över genlt Carl von Cardell på Hedvig Eleonora kyrkogård

Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)              Stockholm

Lägesbeskrivnin
Kartbeskrivning:                   Storgatan 2, 114 51 Stockholm
GPS-angivelse:                      59°20’7.45″N 18° 4’48.40″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2019-10-22

Historia
Cardell gick i svensk tjänst 1789 som kapten vid Hintzensternska infanteribataljonen. Året därpå erhöll han avsked ur sin preussiska tjänst och i början av 1791 tillstånd att gå i svensk tjänst. Då hade han redan året innan erhållit tyskt adelskap med namnet Kobes von Cardell. På förslag av Cardell uppsattes 1792 en trupp ridande artilleri i Stralsund, som därmed skapade en lättrörlig enhet för eldunderstöd åt kavalleriet och där Cardell blev major samma år och brigadchef för det nyuppsatta ridande artilleriet 1793. År 1795 utnämndes han till överstelöjtnant och generaladjutant för flygeln, överste och chef för Kungliga Wendes artilleriregemente, där allt ridande artilleri ingick, 1807 samt generalmajor 1813. År 1816 blev han generalfälttygmästare och chef för artilleriet och slutligen 1820 generallöjtnant.
Redan 1792 fick von Cardell i uppdrag att göra upp en plan till organiserade av ett ridande artilleri, och ett dylikt uppsattes även 1793, men indrogs 1797, varefter von Cardell transporterades till Wendes artilleriregemente. År 1802 uppsattes dock åter under von Cardells ledning ett ridande artilleri i Pommern, och han blev 1804 befälhavare för artilleriet i provinsen. Han deltog med utmärkelse i 1805-1807 års fälttåg samt tjänstgjorde under 1808-1809 års krig mot Danmark som artilleribrigadchef vid södra armén. Då svenska armén 1813 gick i fält, fick von Cardell befälet över reservartilleriet och gjorde med detsamma betydande insatser i slagen vid GrossberenDennewitz och Leipzig samt deltog som chef för fältartilleriet i fälttåget mot Norge.
År 1815 fick han uppdrag att göra en plan för nyorganisation av svenska artilleriet i fråga om både materiel och personal. Denna plan fastställdes 1816, då även von Cardell sattes i spetsen för vapenslaget.  

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Hedvig Eleonora
Adress:                                       Storgatan 7, 102 43 Stockholm
Tfnnr:                                          08-545 675 70
Mail-adress                              info@hedvigeleonora.se

Övrigt:
Gravmonument av granit uppsatt år 1821. Monumentet har ett stående kanoneldrör på vardera sidan
Text: CARL VON CARDELL 1821 GENERALLÖJTNANT I SVENSKA ARTILLERIET
DJUP VAR HANS INSIGT I KRIGARNS VETENSKAP MED HJELTENS MOD UTFÖRDE HAN DESS VÄRF
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten