Registerkort Nr A48

Epitafium över generallöjtnant Gustaf Adolf Siegroth S:t Klara kyrka

Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)               Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Inne i S:t Klara kyrka, Klara Östra kyrkogata 3
GPS-angivelse:                      59°19’52.44″N 18° 3’41.47″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2019-10-25

Historia
Siegroth studerade i Uppsala, ingick 1744 på den militära banan som volontär vid Fortifikationen samt blev sedan kornett vid Västgöta kavalleri. 1745-53 var han i fransk krigstjänst och utmärkte sig därunder vid flera tillfällen samt befordrades till kapten. Under frånvaron befordrad dels till kammarherre, dels till major vid Kalmar regemente, beordrades han 1758 till armén i Pommern, där han hade åtskilliga viktiga kommenderingar och från 1761 tjänstgjorde som generaladjutant. 1766 utnämndes han till överste i armén. Sedermera innehade han efter vartannat chefskapet för JämtlandsVästmanlands och Södermanlands regementen, förestod landshövdingeämbetet i Södermanlands län under sommaren 1773 samt blev s. å. generalmajor och 1778 generallöjtnant.
1771 blev han chef för Södermanlands regemente, som han omvandlade till det bäst övade i hela armén. Samma år valde han ut Malmahed till permanent exercisplats (1774-1921). Siegroth lät på egen bekostnad inköpa ett fältartilleri (8 kanoner) för soldaternas övning, upprättade på regementets av honom inköpta exercisplats en militärskola för befälet, skänkte till skolan ett bibliotek med mera. Han utfäste årligen belöningar för de officerare som vid mötestidens slut författat de bästa avhandlingarna över uppgivet ämne. Siegroth var en föregångsman och inrättade ett fältlasarett; dessutom skapade han Sveriges första janitscharorkester.
1784 ritade han en stadsplan med regelbundna kvarter för en tänkt handels- och hantverksstad. Planen godkändes av Gustav III, men orten, Malmköping, fick endast köpingsrättigheter.
Under fälttåget 1788 förde han först befälet över de trupper, som landsteg vid Fredrikshamn, kommenderades sedan att försvara gränsen, men återvände sårad 1789 till Sverige, med fullmakt som general i armén. Efter Gustav III:s död förmåddes han att begära avsked från sin överstebeställning, men kvarstod i armén. Siegroth var en för sin tid ovanligt kunnig militär och driftig regementschef samt även synnerligen skicklig i fortifikationssaker. Han var dessutom en omtänksam lanthushållare. Han avled år 1802
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Stockholms domkyrkoförsamling
Adress:                                       Stortorget 1, 111 29 Stockholm
Tfnnr:                                          08-723 30 00
Mail-adress                              sth.domkyrko.forsamling@svenskakyrkan.se

Övrigt:
Epitafium av granit uppsatt år 1802
Text: GUSTAF ADOLF SIEGROTH
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten