Registerkort Nr Ä32

1809 Gravmonument över överstelöjtnant J Z Duncker och överste Aërekoff i Umeå

 Län                                            Västerbotten

Kommun (motsv)                Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Strax öster om Umeå kyrka vid Östra Kyrkogatan
GPS-angivelse:                        N63°49’24.4″ E20°16’07.7″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2021-10-10

Historia
Joachim Zachris Duncker, född i Kristina socken i Savolax 12 november 1774, död 5 juli 1809 i Hörnefors, var en officer i svenska armén, farfar till Daniel Joachim Edvard Duncker.
Duncker tillhörde en gammal tysk krigarsläkt, som redan under 1600-talet omtalas i Finland. Han blev 1789 fänrik vid Savolaxbrigaden och deltog i Ryska kriget 1788-90. Han blev 1804 kapten vid brigadens jägarregemente, Savolax fotjägarregemente. Under kriget 1808-09 utmärkte sig Duncker bland annat i slaget vid Pulkkila den 2 maj och i slaget vid Virta bro den 27 oktober 1808.
Duncker tjänstgjorde vid 4. Savolax jägarbataljon och utnämndes tillmajor 1808. Vid Finlands utrymmande efter konventionen i Olkijoki följde han Cronstedts fördelning till Västerbotten och utnämndes till överstelöjtnant i armén 1809. Duncker stupade i slaget vid Hörnefors och begravdes tillsammans med den ryska kavalleriöversten Aërekoff vid Umeå stads kyrka av den ryske generalen Nikolaj Kamenskij.
Genom Johan Ludvig RunebergsFänrik Ståls sägner” är Joachim Zachris Dunckers namn för framtiden räddat från glömskan.
Aërekoff var en för sin tapperhet känd och aktad kosacköverste, vilken deltagit i flera blodiga slag och stupade samtidigt som Duncker.

Ägare
Namn:                                       ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

 

Vårdare
Namn:                                        Kyrkogårdsförvaltningen Umeå
Adress:                                       Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Tfnnr:                                         090-200 25 20
Mail-adress                              umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

 Övrigt
Duncker blev med all militärisk honnör jordfäst av ryssarna på Umeå kyrkogård, och vid hans sida begravdes deras egen tappra kosacköverste Aërekoff. Dunckers krigskamrater reste över graven en sten, vilken dock vid Umeå kyrkas brand år 1887 förstördes. Den 5 juli 1897 ersattes den förstörda stenen med en ny.
Text: J. Z. DUNCKER 1774 – 1809, ÖFVERSTELÖJTNANT VID KONGL SAVOLAX JÄGARE REGEMENTE, RSO SOM FÖLL FÖR FOSTERLANDET I AFFÄREN VID HÖRNEFORS DEN 5 JULI SVENSKA ARMÉNS OFFICERARE RESTE VÅRDEN
Text på stenens högra sida: HÄR HVILAR OCK RYSKE KOSACKCHEFEN AËREKOFF SOM FÖLL FÖR SITT FÄDERNESLAND
Text på vänstra sidan: »FIENDER HJÄLTARNA FÖLLO, SOM VÄNNER HVILA DE HÄR
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten