Registerkort Nr A32

1953 Minnessten över Svenska Koreaambulansen på Gärdet

 Län                                         Stockholms stad

Kommun (motsv)             Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Östra ändan av Dag Hammarskjölds väg
GPS-angivelse:                  59°19’58.98″N 18° 6’29.18″E

Inventerad
Namn:                                     Christian Braunstein
Datum:                                    2019-10-22

Historia
I slutet av juni 1950 gick Nordkorea över gränsen till Sydkorea. Redan dagen efter beslöt FN:s säkerhetsråd att hjälpa Sydkorea. Sverige anmodades delta i interventionen men svarade att landets lagar förbjöd att ställa upp med trupp, däremot var man villig att sända humanitär hjälp. I sitt svar hemställde FN:s generalsekreterare Trygve Lie att Sverige skulle modifiera sin politik samtidigt som han med tacksamhet accepterade erbjudandet om ett fältsjukhus. Uppdraget gavs av regeringen åt svenska Röda Korset.
I augusti 1950 utsågs 176 personer för fältsjukhuset. De var 73 sjuksköterskor, 9 läkare, över 50 bilförare och i övrigt administratörer och kökspersonal. Chef för sjukhuset blev medicinalrådet och kirurgen Carl-Erik Groth, och chef för sjukvården ortopeden Anders Karlén.
Den första omgången flögs till New York den 23 augusti 1950 och sedan vidare till San Francisco. Därifrån transporterades alla tillsammans med tusentalet amerikanska soldater per krigsfartyg till Pusan i Korea, dit man anlände en månad efter avresan från Sverige. Nordkorea hade då intagit Seoul och trängt ända ner till sydkusten. Fronten låg 8 mil norrut och 4 mil västerut från Pusan. Där rådde det en enorm trängsel och fattigdom då flyktingar hade fördubblat invånarantalet, därtill den militära uppladdningen.
Sjukhuset inrättades i en derangerad före detta folkskola i Pusans utkant som saknade både vatten, avlopp och el. Det renoverades i all hast och fick operationssalar och 120 vårdplatser.
Trots de primitiva förhållandena tvingades sjukhuset att redan dagen efter ankomsten ta emot 68 sårade amerikaner. Efter en vecka fanns det 123 inneliggande patienter. Ytterligare en vecka senare kom ca 70 svårt sårade nordkoreaner i stora truckar. De hade hittats i bergen då FN-trupperna trängde upp mot Seoul. De var utmärglade och klädda i trasor. Deras sår var täckta av tygtrasor eller tidningspapper. Fyra dagar därefter kom 148 nordkoreaner gående, många utan skador.
Under sjukhusets första tre månader var antalet inneliggande i snitt 285 per dygn. Totalt behandlades under denna tid 3 200 patienter, varav 50 procent amerikaner och 36 procent nordkoreaner. De övriga tillhörde 14 olika nationer. Över 2 000 operationer utfördes, var­av en tredjedel större sådana.
FN-trupperna nådde redan i oktober 1950 den 38:e breddgraden och därefter gränsen till Kina, som ingrep och pressade tillbaka dem till 38:e breddgraden. Man slöt vapenstillestånd sommaren 1953, vilket fortfarande gäller. Någon fred har inte slutits. Kriget slutade där det började. Man uppskattar att fem miljoner människor förlorade livet.
Sjukhuset var den första icke-amerikanska vårdenheten i Korea. Efter stilleståndsavtalet fortsatte det att fungera som svenskt bistånd för befolkningen i Pusan fram till 1957. Därefter öppnades Skandinaviska undervisningssjukhuset i Seoul, som fungerade i tio år varefter det övergick till den sydkoreanska staten.
(utdrag ur Läkartidningen)

 Ägare
Namn:                                        Kungl Djurgårdsförvaltningen
Adress:                                      Stora Skuggans väg 22, 102 52 Stockholm
Tfnnr:                                         08-402 60 00
Mail-adress                              info.kdf@royalcourt.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Föreningen Koreaveteranerna
Adress:
Tfnnr:                                         0731-536 844
Mail-adress                              sverigekoreaveteran@outlook.com

Övrigt:
Minnessten av granit med en skylt av brons mellan en svensk och en sydkoreansk flagga uppsattes 2019-06-15 av Sydkoreas president i närvaro av H N Konungen samt därunder en mindre skylt av mässing.
Minnesskylten av brons sattes ursprungligen upp 1996 på ett hus vid Polishögskolan i Sörentorp.
Text på svenska och engelska: SVENSKA KOREAAMBULANSEN ORGANISERADES OCH UTRUSTADES I DENNA BYGGNAD NÄR DEN I AUGUSTI 1950 SKULLE SÄNDAS TILL KOREA FÖR ATT UNDER FN-FLAGGA GE HJÄLP OCH VÅRD ÅT KRIGETS OFFER. DENNA MINNESTAVLA VILL ERINRA OM SVENSKA MÄN OCH KVINNORS HUMANITÄRA INSATS UNDER DETTA KRIG, VILKET VARADE FRÅN DEN 25 JUNI 1950 TILL DEN 27 JULI 1953.
MINNESTAVLAN UPPSATT AV KAMRATFÖRENINGEN FÖR SVENSKA KOREAAMBULANSEN 4.11.1996
Text på mässingsplatta på svenska och koreanska: MINNESSTEN OCH MINNESPLATTA DEDICERAS TILL SVENSKA KOREAVETERANER OCH FÖR 60 ÅRS DIPLOMATISKA FÖRBINDELSER MELLAN SYDKOREA OCH SVERIGE 2019
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten