Registerkort Nr A28

1953 Minnestavlor över Göta livgarde och Stockholms luftvärnsregemente på Linnégatan 85

Land                                     Sverige

Kommun (motsv)           Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               Linnégatan 89
GPS-angivelse:                  N59° 20′ 2.5199″ E18° 5′ 53.2799″

Inventerad
Namn:                                    Claes Grafström
Datum:                                   April 2016

Historia
Göta livgarde, I 2 var ett svenskt infanteriförband inom Krigsmakten som verkade mellan åren 1809 och 1939. Förbandet var förlagt inom Stockholms garnison i Stockholm och tillhörde Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper. Efter Gustav III:s statskupp samma år bidades Änkedrottningens livregemente. Regementet bestod av två bataljoner. År 1773 sattes en tredje bataljon upp i Stockholm och 1793 bröts den tredje bataljonen loss ur Änkedrottningens regemente och bildade Den värvade bataljonen av livregementets lätta infanteri. Bataljonen bytte 1796 namn till Livregementets lätta infanteribataljon och omorganiserades till Finska gardesregementet 1803. Förbandet förlades till Borgå och Sveaborg men återfördes till Stockholm 1805. I början av mars 1808 överfördes en bataljon med bland annat 200 man ur Svea livgarde, Finska gardesregementet och Svenska gardesregementet till Åland. Bataljonen gjorde i juni 1808 ett misslyckat landstigningsförsök vid Lemo nära Åbo. Efter att truppen förstärkts så att respektive gardesregemente hade en bataljon på Åland gjordes ett nytt misslyckat landstigningsförsök i september 1808 vid Lakolaks och Helsinge. Gustav IV Adolf visade sitt missnöje över gardesregementenas insatser under Finska kriget genom att degradera dem till ”vanliga” värvade regementen. Finska gardesregementet döptes i oktober 1808 om efter regementschefen af Palén till af Paléns värvade regemente. Omedelbart efter Gustav IV Adolfs avsättning i mars 1809 återfick de båda regementena gardesrangen och sammanslogs under namnet Andra gardesregementet. Regementet namnändrades 1818 till Andra livgardet och 1894 till Göta livgarde. Som värvat livgarde var man till en början inkvarterat hos borgerskapet i Stockholm inom Stockholms garnison. 1833 inköpte kronan det tidigare skeppsvarvet Terra Nova och utmed Grev Magnigatan lät man enligt arkitekten Carl Christoffer Gjörwells ritningar uppföra tre stora kasernbyggnader i tre våningar som möjligen var inflyttningsklara redan 1829. År 1890 flyttade man in i nya kaserner på Linnégatan med Svea livgarde som granne.
Genom försvarsbeslutet 1936 avvecklades regementet 1939 men återuppsattes vid försvarsbeslutet 1942 som pansarregementet Göta pansarlivgarde (P 1) och förlades till Enköping. 1963, bytte regementet namn och återfick det gamla namnet Göta livgarde (P 1). Regementet avvecklades 1980.
Stockholms luftvärnsregemente uppsattes den 1 oktober 1939 i Stockholm som Östgöta luftvärnsartilleriregementes detachement i Stockholm (A 10S). Den 1 oktober 1941 avskildes detachementet från Östgöta luftvärnsartilleriregemente och blev ett självständigt förband under namnet Stockholms luftvärnsregemente (A 11). Och som ett led i försvarsbeslutet 1942 överfördes regementet 1942 till det nyuppsatta truppslaget luftvärnet som Stockholms luftvärnsregemente (Lv 3). Ett batteri ur regementet detacherades till Gotland 1944 under beteckningen Lv 3 G. Den 1 juli 1952 påbörjades en omlokalisering av regementet till Norrtälje, varvid Gotlandsbatteriet överfördes till Östgöta luftvärnsregemente (Lv 2) under beteckningen Lv 2 G. När omlokaliseringen till Norrtälje var fullt genomförd namnändrades regementet till att heta Roslagens luftvärnsregemente (Lv 3). Genom ett riksdagsbeslut 1994 kom samtliga förband som inte utbildade krigsförband i regementsstorlek att ombenämnas till kår. I samband med detta reducerades regementet den 1 juli 1994 till kår och fick det nya namnet Roslagens luftvärnskår (Lv 3). Roslagens luftvärnskår avvecklades den 30 juni 2000 som ett led av försvarsbeslutet 2000.

Ägare
Namn:                                      Vasakronan
Adress:                                     Vasakronan AB, Box 30074, 104 25 Stockholm
Tfnnr:                                        08-566 205 00
Mail-adress                             kundtjanst@vasakronan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavlor sannolikt uppsatta av resp regemente 1939 och 1953
Text:  KUNGL. GÖTA LIVGARDE VAR HÄR FÖRLAGT 1890-1939
KUNGL. STOCKHOLMS LUFTVÄRNSREGEMENTE VAR HÄR FÖRLAGT 1941-1953
Informationsskylt  Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten