Registerkort Nr A27

1940 Minnessten över Göta livgarde 50 m NO Berwaldhallen

A11Land                                         Sverige

Kommun (motsv)             Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  På en mindre kulle ca 50 meter
från Berwaldhallen inom kvarteret Förrådsbacken 1
GPS-angivelse:                      N59°20’0.63″, E18° 6’6.23″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2015

Historia
Göta livgarde, I 2 var ett svenskt infanteriförband inom Krigsmakten som verkade mellan åren 1809 och 1939. Förbandet var förlagt inom Stockholms garnison i Stockholm och tillhörde Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper. Efter Gustav III:s statskupp samma år bidades Änkedrottningens livregemente. Regementet bestod av två bataljoner. År 1773 sattes en tredje bataljon upp i Stockholm och 1793 bröts den tredje bataljonen loss ur Änkedrottningens regemente och bildade Den värvade bataljonen av livregementets lätta infanteri. Bataljonen bytte 1796 namn till Livregementets lätta infanteribataljon och omorganiserades till Finska gardesregementet 1803. Förbandet förlades till Borgå och Sveaborg men återfördes till Stockholm 1805. I början av mars 1808 överfördes en bataljon med bland annat 200 man ur Svea livgarde, Finska gardesregementet och Svenska gardesregementet till Åland. Bataljonen gjorde i juni 1808 ett misslyckat landstigningsförsök vid Lemo nära Åbo. Efter att truppen förstärkts så att respektive gardesregemente hade en bataljon på Åland gjordes ett nytt misslyckat landstigningsförsök i september 1808 vid Lakolaks och Helsinge. Gustav IV Adolf visade sitt missnöje över gardesregementenas insatser under Finska kriget genom att degradera dem till ”vanliga” värvade regementen. Finska gardesregementet döptes i oktober 1808 om efter regementschefen af Palén till af Paléns värvade regemente. Omedelbart efter Gustav IV Adolfs avsättning i mars 1809 återfick de båda regementena gardesrangen och sammanslogs under namnet Andra gardesregementet. Regementet namnändrades 1818 till Andra livgardet och 1894 till Göta livgarde. Som värvat livgarde var man till en början inkvarterat hos borgerskapet i Stockholm inom Stockholms garnison. 1833 inköpte kronan det tidigare skeppsvarvet Terra Nova och utmed Grev Magnigatan lät man enligt arkitekten Carl Christoffer Gjörwells ritningar uppföra tre stora kasernbyggnader i tre våningar som möjligen var inflyttningsklara redan 1829. År 1890 flyttade man in i nya kaserner på Linnégatan med Svea livgarde som granne. Genom försvarsbeslutet 1936 skulle regementet avvecklas 1939. Innan avvecklingen tillfördes regementet extra resurser i samband med att den pansarorganisation som fanns vid regementet skulle ta form innan den skulle delas upp i två pansarbataljoner och fördelas till Skaraborgs regemente (I 9) och Södermanlands regemente (I 10). Den 24 september 1939 genomförde regementet en avskedsparad i Stockholm inför den avveckling av regementet som skulle vara genomförd den 30 september 1939. Vid försvarsbeslutet 1942 återuppsattes regementet, men då som pansarregementet Göta pansarlivgarde (P 1) och förlades till Enköping. Från 1944 var ett detachement ur regementet förlagt till Visby under namnet P 1 G. 1963, bytte regementet namn och återfick det gamla namnet Göta livgarde (P 1). Regementet avvecklades 1980 och den 30 juni hölls en avvecklingsceremoni, där en minnestavla avtäcktes och kung Carl XVI Gustaf höll ett tal om regementet och dess historia.

Ägare
Namn:                                       Sveriges Radio
Adress:                                      Oxenstiernsgatan 20, Stockholm
Tfnnr:                                        08-784 50 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                       Göta Livgardes Kamratförening c/o Thord Hörberg
Adress:                                      Malmabergsvägen 79 B, 723 35 Västerås
Telefon:                                    021 13 57 70
Mailadress:                             tord.horberg@bredband.net

Övrigt
Minnesmärket minner om Göta Livgardes tid på Linnégatan 89 1890-1939 rest (uppsatt) 1940-03-31 av Göta Livgarde.
Text: Text på framsidan: KUNGL GÖTA LIVGARDE TILLHÖRDE STOCKHOLMS GARNISON 1772-1803    1805-1939. REGEMENTET BAR UNDER DESSA ÅR DE NAMN SOM ÅTERFINNAS PÅ STENENS ANDRA SIDA. Text på frånsidan: 1772-1793 III BATALJONEN AV ÄNKEDROTTNINGENS LIVREGEMENTE. 1793-1796 VÄRVADE BATALJONEN AV LIVREGEMENTSBRIGADENS LÄTTA INFANTERI. 1796-1803 LIVREGEMENTETS VÄRVADE INFANTERIBATALJON. 1803-1808 KONUNGENS FINSKA GARDESREGEMENTE. 1808-1809 AF PALÉNSKA REGEMENTET. 1809-1818 ANDRA GARDESREGEMENTET. 1818-1894 KONUNGENS ANDRA LIVGARDE. 1894-1939 KUNGL GÖTA LIVGARDE-

Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten