Registerkort Nr Ä19

1967 Minnesplatta över Norrlands dragonregemente på Stadshuset i Umeå

 Län                                          Västerbotten

Kommun (motsv)             Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Stadshuset, på ytterväggen till höger om entrén
GPS-angivelse:                    N63°49’45.60″ E20°15’14.77″

Inventerad
Namn:                                     Per-Axel Staflund
Datum:                                    2020

Historia
Regementet härstammar från Jämtlands hästjägarkår, som blev ett självständigt förband 1853 då det skildes från Jämtlands fältjägarregemente i samband med att regementet reducerades till en kår med namnet Jämtlands fältjägarkår. I det 1670 nybildade Jämtlands regemente till fot hörde föregångaren till Norrlands dragonregemente, Jämtlands kavallerikompani, som i många avseenden hade en självständig ställning och i vilket Jämtlandsdelen av Bohus-Jämtlands kavalleri uppgick 1675. Kompaniet hade sin övningsplats på Frösön och blev indelt 1685.
År 1802 ändrades namnet från Jämtlands kavallerikompani till Jämtlands hästjägarskvadron. År 1834 uppsattes ännu en skvadron som tillsammans med den förra bildade Jämtlands hästjägarkår. År 1853 avskildes enheten från Jämtlands fältjägarregemente och blev ett självständigt förband. År 1893 utökades kåren med ytterligare tre skvadroner, och samtidigt antogs namnet Norrlands dragonregemente (K 8). Det nya regementet förlades till Umeå. I avvaktan på att kasernerna skulle bli färdiga var regementet under åren 1893-1901 förlagt till Drottningholm och Frösön. Regementet flyttade in i kasernerna i på Skolgatan i Umeå år 1901. Regementet erhöll den 1 januari 1928 beteckningen K 4.
Inför 1955 års riksdag föreslog regeringen för riksdagen, på förslag från chefen för armén Carl August Ehrensvärd, att Norrlands dragonregemente skulle reduceras till att omfatta en bataljon. Bataljonen underställdes administrativt Västerbottens regemente (I 20) och antog namnet Norrlands dragoner (K 4). Den 1 september 1966 samlokaliserades Norrlands dragoner med Västerbottens regemente (I 20) på Hissjövägen.
I Västerbotten sammanslogs 1973 Västerbottens regemente med Umeå försvarsområde (Fo 61), som med sammanslagningen bytte namn till Västerbottens försvarsområde. Norrlands dragoner blev en utbildningsbataljon (typ C-förband) med bibehållet namn och oförändrade traditioner.
Den 5 juni 1973, drygt en månad innan Norrlands dragoner gick in i den nya organisationen, lade regeringen fram sin andra proposition gällande OLLI-reformen. I den föreslog regeringen att förlägga ett nytt fredsförband till Arvidsjaur. I proposition föreslog regeringen att det nya förbandet skulle överta namn och benämning från Norrlands dragoner (K 4). Förslaget antogs av riksdagen den 13 december 1973. Den 1 april 1980 flyttade Norrlands dragoner in i de nya kasernerna i Arvidsjaur och återtog samtidigt det gamla namnet Norrlands dragonregemente. I juni 1980 ryckte de första värnpliktiga in på regementet i Arvidsjaur vilket invigdes av H.M. Konung Carl XVI Gustaf den 20 september samma år. De värnpliktiga kom i huvudsak att utbildas till jägar-soldater, så kallade norrlandsjägare. Under 1980-talet krigsorganiserades åtta norrlandsjägarbataljoner.

 Ägare
Namn:                                        Umeå kommun
Adress:                                      Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå
Tfnnr:                                        090-16 10 00
Mail-adress                            fornamn.efternamn@umeå.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplattan är uppsatt vid huvudingången på K 4 f d kasern som idag är kommunhus. Den är utformad som den medalj/plakett som togs fram 1935 och ritades av skulptören David Wretling
Text: KUNGLIG NORRLANDS DRAGONREGEMENTE HÄR FÖRLAGT 1901-1967. GÅVA TILL UMEÅ VID FLYTTNING 1980 TILL ARVIDSJAUR
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten