Registerkort Nr A13

1922 Minnessten över Svea ingenjörkår i Pontonjärparken

Land                                        SverigeA27

Kommun (motsv)             Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Ca 100 m S Kungsholmens gymnasium i Pontonjärparken på Kungsholmen.
GPS-angivelse:                      N59°19’44.95″, E18° 1’58.53″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2015

Historia
Kåren hade sitt ursprung i Sappörkompaniet, som bestod av 125 man och som sattes upp i Stockholm 1855, och var till en början värvat, men tillfördes från 1885 beväring. År 1864 tillfördes ett kompani, och förbandet kom då att benämnas Sappörkåren. Vid uppsättandet av ett tredje kompani 1867 namnändrades enheten till Pontonjärbataljonen. Pontonjärbataljonen var förlagd till Kungsholmen i Stockholm och hade till huvudsaklig uppgift krigsbroslagning. År 1871 tillfördes ett fältsignalkompani som bataljonens fjärde kompani. Bataljonen namnändrades 1893 till Svea ingenjörbataljon (SIB), samtidigt som ett fjärde ingenjörkompani sattes upp, genom delning. År 1902 ändrades namnet till Svea ingenjörkår (IK 1) varvid fälttelegrafkompaniet bildade stommen till det nyuppsatta Fälttelegrafkåren (IK 3). Förbandet ändrade efter några år beteckning till Ing 1. Kåren var förlagd till Stockholm men 1908 förlades kårens fästningsingenjörkompani till Vaxholms och Oskar-Fredriksborgs fästningar. Svea ingenjörkår flyttade 1922 till Frösundaanorr om Stockholm.

Ägare
Namn:                                       Stockholms stad
Adress:                                      Kulturförvaltningen, Stockholm
Telefon:                                     08-508 319 00
Mail-adress:                             kultur@stockholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Stockholms stadsmuseum
Adress:                                       Ryssgården, Slussen
Telefon:                                     08 508 31 600
Mail-adress:                             samlingsenheten@stockholm.s

Övrigt
Minnesmärket är rest 26/9 1935 av Kungl. Svea ingenjörkårs kamratförening. Stenen är huggen av Per A Palm (värnpliktig vid kåren 1910) till minne av att Svea Ingenjörskår och dess föregångare var förlagda här 1856-1922.
Text: På framsidan: SAPPÖRER OCH PONTONJÄRER   INGENJÖR- OCH TELEGRAFITRUPPER   VORO HÄR FÖRLAGDA 1856-1922
På baksidan: SAPPÖRKOMPANIET 1856  SAPPÖRKÅREN 1864  PONTONJÄRBATALJONEN 1867  FÄLTSIGNALKOMPANIET 1871  SVEA INGENJÖRBATALJON 1892  SVEA INGENJÖRKÅR 1902  FÄLTTELEGRAFKÅREN 1902
Informationsskylt:  Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten